Nowości w praktyce

Przemijające niedokrwienie mózgu – pilne wskazanie do hospitalizacji

dr n. med. Sławomir Katarzyński

OPIS BADANIA

Szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia u chorych z przemijającym niedokrwieniem mózgu (TIA – transient ischemic attack) często pozwala zapobiec nawrotowi niedokrwienia. Według większości wytycznych postępowania szczegółową ocenę neurologiczną należy przeprowadzić w ciągu pierwszych 24 godzin od wystąpienia objawów niedokrwienia. W tym czasie u części pacjentów dochodzi do ponownego niedokrwienia i udaru mózgu. Autorzy doniesienia przedstawiają analizę przeprowadzoną w ramach prospektywnego badania oceniającego występowanie udarów i incydentów przemijającego niedokrwienia mózgu w populacji 91 106 mieszkańców Oxfordshire w Wielkiej Brytanii (the Oxford Vascular Study). W badaniu skoncentrowano się na określeniu ryzyka udaru w ciągu 24 godzin od pierwszego przemijającego niedokrwienia mózgu oraz wartości prognostycznej systemu punktowego ABCD2, który obejmuje wiek chorego, wartości ciśnienia tętniczego, nasilenie i czas trwania objawów oraz cukrzycę.

W grupie 488 chorych, u których w latach 2002-2007 rozpoznano przemijające niedokrwienie mózgu, ryzyko wystąpienia udaru w ciągu pierwszych 6 godzin wyniosło 1,2%, w ciągu 12 godzin 2,1%, a w ciągu 24 godzin 5,1%. Z 59 udarów, do których doszło w ciągu miesiąca od pierwszego przemijającego niedokrwienia mózgu, 25 (42%) rozwinęło się przed upływem 24 godzin. U 19 spośród 25 chorych z udarem w pierwszej dobie punktacja w skali ABCD2 wyniosła 5. W podgrupie pacjentów z 4 punktami wg ABCD2 ryzyko udaru do 24 godzin oszacowano na 2%, z 5 pkt na 6,5%, z 6 pkt na 11,8% i z 7 pkt na 33%. Większe ryzyko udaru odnotowano też u chorych z 5 punktami w porównaniu z pacjentami z niższą punktacją odpowiednio po 6 godzinach (2,6% vs 0,3%) i 12 godzinach (4,7% vs 0,3%).

Badanie potwierdziło zatem znaczącą częstość występowania udarów mózgu w ciągu pierwszych 24 godzin od pojawienia się objawów przemijającego niedokrwienia mózgu. Przemawia to za koniecznością niezwłocznego kierowania wszystkich chorych z objawami niedokrwienia mózgu do szpitala w celu przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki, nawet jeżeli ustępują one samoistnie w krótkim czasie. Chociaż ryzyko udaru koreluje z wysokością punktacji w skali ABCD2, nawet w grupie potencjalnie najmniej zagrożonej wynosi ono 2%, a więc wystarczająco dużo, by rozpocząć pilną diagnostykę.

Do góry