Nowości w praktyce

Stan profilaktyki kardiologicznej w Europie – wyniki badania EUROASPIRE

dr n. med. Sławomir Katarzyński

OPIS BADANIA

I i II edycja badania ankietowego European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE) udokumentowała dużą częstość występowania poddających się modyfikacji czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u osób z chorobą wieńcową w Europie. Po raz trzeci badanie przeprowadzono w latach 2006-2007 w celu sprawdzenia skuteczności działań profilaktycznych w kardiologii oraz stopnia przestrzegania wspólnych zaleceń europejskich.

Badaniem objęto te same obszary geograficzne i szpitale w ośmiu krajach europejskich (Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Słowenia, Węgry, Włochy). Zebrano dane kolejnych chorych w wieku ≤70 lat, którzy trafiali do szpitala po zabiegach chirurgicznej lub przezskórnej rewaskularyzacji serca albo z powodu ostrego zawału bądź niedokrwienia serca. Wszystkich pacjentów poddano ponownej ocenie po 6 miesiącach.

W III edycji badania pozyskano informacje o 2392 chorych (3180 w I i 2975 w II). W porównaniu z wcześniejszymi badaniami odsetek czynnych palaczy tytoniu w III edycji utrzymał się prawie na takim samym poziomie (18,2% vs 20,3% w EUROASPIRE I i 21,2% w II, p=0,64), zwiększyła się jednak liczba palących kobiet przed 50 r.ż. (z ok. 30% w I do ok. 50% w III). Częstość występowania otyłości (BMI ≥30 kg/m2) zwiększyła się z 25% w EUROASPIRE I do 38% w EUROASPIRE III (p=0,0006). Podobnie często obserwowano podwyższone wartości ciśnienia tętniczego (≥140/90 mmHg lub ≥130/80 mmHg u chorych na cukrzycę; u 58,1% osób w I edycji, u 58,3% w II i u 60,9% w III; p=0,49). Odnotowano natomiast istotny spadek odsetka pacjentów z podwyższonym stężeniem cholesterolu całkowitego (94,5% w I, 76,7% w II i 46,2% w III, p<0,0001). Zwiększyła się jednak proporcja chorych z rozpoznaną cukrzycą – z 17,4% w I i 20,1% w II do 28% w ostatnim badaniu (p=0,004).

Zaobserwowane zmiany wyraźnie wskazują na konieczność silniejszego promowania prozdrowotnych modyfikacji stylu życia u osób z chorobą wieńcową. Jak zauważają autorzy analizy, mimo odnotowanego znacznego wzrostu stosowania leków hipotensyjnych i hipolipemizujących odsetek pacjentów z prawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem praktycznie się nie zmienił, a u blisko połowy chorych stężenie cholesterolu jest wyższe niż zalecane w obowiązujących wytycznych. Niezbędne są dalsze inwestycje w skuteczne programy profilaktyczne.

Do góry