Czy skojarzone leczenie antyagregacyjne odgrywa rolę w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu?

Neil E. Schwartz, MD, PhD

Gregory W. Albers, MD

Stanford Stroke Center, Department of Neurology and Neurological Sciences, Stanford University, Palo Alto, USA

Is There a Role Is There a Role for Combinations of Antiplatelet Agents in Stroke Prevention? Current Treatment Options in Neurology 2007, 9:442-450

Tłum. dr n. med. Marcin Żach

Adres do korespondencji: Neil E. Schwartz, Stanford Stroke Center, Department of Neurology and Neurological Sciences, Stanford University, 701 Welch Road, #B325, Palo Alto, CA 943904, USA. E-mail: neuro1@stanford.edu

W SKRÓCIE

Leki antyagregacyjne są lekami z wyboru w profilaktyce wtórnej udaru niedokrwiennego mózgu niebędącego wynikiem zatoru kardiogennego. Liczne badania kliniczne wykazały stałe, choć nieznaczne korzyści kliniczne związane z ich stosowaniem oraz stosunkowo korzystny profil bezpieczeństwa. W Ameryce Północnej i Europie najczęściej zalecanymi w profilaktyce wtórnej udaru lekami antyagregacyjnymi są kwas acetylosalicylowy, klopidogrel oraz skojarzenie kwasu acetylosalicylowego z dipirydamolem o przedłużonym uwalnianiu. Ponieważ w aktywacji i agregacji płytek uczestniczą liczne mechanizmy, skojarzenia leków antyagregacyjnych mogą wykazywać działanie synergistyczne, podczas gdy skojarzenia leków przeciwzakrzepowych niekoniecznie mają lepszą skuteczność kliniczną i na ogół cechuje je większa toksyczność. Skojarzenie klopidogrelu z kwasem acetylosalicylowym stosowano u pacjentów z różnymi chorobami naczyń tętniczych. Potwierdzono korzystne klinicznie działanie takiego leczenia, szczególnie w chorobie wieńcowej oraz u pacjentów po wszczepieniu stentów do naczyń wieńcowych. Mimo że ekstrapolacja wyników wskazujących na korzystne działanie stosowanych łącznie klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego na profilaktykę wtórną udaru jest kuszącą perspektywą, w niedawnych badaniach klinicznych nie udokumentowano istotnych korzyści klinicznych takiego leczenia u pacjentów z naczyniowymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Jest to związane z brakiem istotnie lepszej skuteczności leczenia skojarzonego kwasem acetylosalicylowym i klopidogrelem oraz wyraźnym zwiększeniem zagrożenia powikłaniami krwotocznymi. Łączne zastosowanie kwasu acetylosalicylowego z klopidogrelem nie może zatem być zalecane w profilaktyce kolejnego udaru. Podczas stosowania klopidogrelu u pacjentów z naczyniowymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego należy unikać jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowgo, chyba że istnieją ku temu określone wskazania kardiologiczne, takie jak ostry zespół wieńcowy lub obecność stentu w naczyniu wieńcowym. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w skojarzeniu z dipirydamolem o przedłużonym uwalnianiu jest uzasadnione zaleceniami klasy I, powstałymi na podstawie dwóch dużych badań wykazujących przewagę takiego leczenia nad stosowaniem kwasu acetylosalicylowego w monoterapii. Chociaż leczenie antyagregacyjne klopidogrelem z kwasem acetylosalicylowym nigdy nie było bezpośrednio porównywane z leczeniem kwasem acetylosalicylowym z dipirydamolem o przedłużonym uwalnianiu, wyniki badań klinicznych przemawiają za tą drugą metodą w profilaktyce wtórnej udaru mózgu. Nie ma danych na temat roli tej metody w profilaktyce pierwotnej udaru niedokrwiennego mózgu. Ograniczony zasób danych z badania Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization Management and Avoidance (CHARISMA) wskazują, że skojarzone leczenie klopidogrelem i kwasem acetylosalicylowym może być mniej korzystne w porównaniu z monoterapią kwasem acetylosalicylowym.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wprowadzenie

Udar mózgu jest trzecią co do częstości występowania przyczyną zgonów i najważniejszą przyczyną niepełnosprawności osób dorosłych w Stanach Zjednoczonych. Wiąże się [...]

Leczenie

Kwas acetylosalicylowy był od dawna stosowany jako lek przeciwbólowy, jednak jego przydatność jako leku zapobiegającego zakrzepicy została doceniona dopiero w połowie [...]

Leczenie skojarzone klopidogrelem i kwasem acetylosalicylowym

W aktywacji glikoproteinowych receptorów IIb/IIIa i aktywacji płytek uczestniczą liczne szlaki sygnałowe i związki chemiczne.29 W wyniku tego sformułowano hipotezę, według [...]

Do góry