Edytorial

Edytorial

prof. dr hab. med. Krzysztof Galus1

prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski2

prof. dr hab. Jerzy Głuszek3

prof. dr hab. med. Andrzej Stankiewicz4

prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński5

prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz6

dr n. med. Grzegorz Luboiński7

prof. dr hab. med.  Michał Myśliwiec8

doc. dr hab. med. Łukasz Święcicki9

prof. dr hab. Tomasz Pasierski10

1Klinika Geriatrii WUM, Warszawa

2Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii UM, Łódź

3Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM, Poznań
4Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem

5Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
6Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
7Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
8Klinika Nefrologii i Transplantologii z Oddziałem Dializ UM, Białymstok

9Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
10Zakład Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM, Warszawa


Sympozjum: geriatria

prof. dr hab. med. Krzysztof Galus, Klinika Geriatrii WUM, Warszawa

Leczenie osób w wieku podeszłym jest zadaniem trudnym, wymagającym uwzględniania odmienności przebiegu chorób, ich rozpoznawania i leczenia, które wynikają z obniżonej skuteczności farmakoterapii, oddziaływania procesów starzenia się, pogarszających się mechanizmów homeostatycznych, naprawczych i obronnych ustroju, częstej wielochorobowości, upośledzonych zdolności poznawczych oraz zmniejszonej wydolności i sprawności fizycznej. W codziennej praktyce lekarskiej nadzwyczaj ważna jest znajomość tego szczególnego postępowania u osób starszych.

Niestety, z wielu powodów nasza wiedza na temat problemów geriatrycznych często jest niewystarczająca. Polecam więc Państwu zapoznanie się z cyklem artykułów poświęconych ważnym zagadnieniom geriatrycznym z pełnym przekonaniem o ich wartości. Są one napisane przez wybitnych specjalistów w sposób zwięzły i zrozumiały, ich tematyka odpowiada świadczonym przez nas usługom medycznym, a zawarte w nich wskazówki łatwo zapadają w pamięć.


Zapraszam do lektury sympozjum poświęconego Geriatrii

Program edukacyjny: diabetologia

dr hab. med. Dariusz Moczulski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii UM, Łódź

W ostatnich dwóch latach do leczenia cukrzycy typu 2 wprowadzono nowe leki, które działają dzięki wzmocnieniu działania hormonu jelitowego – glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1). Wiąże się z nimi dużą nadzieję i należy przypuszczać, że w najbliższym czasie będą one powszechnie stosowane jako leki pierwszego rzutu w terapii cukrzycy typu 2. Jak na razie zaleca się ich podawanie dopiero wówczas, gdy inne leki doustne nie przynoszą poprawy stanu pacjenta. Ich główną zaletą jest to, że nie powodują wzrostu masy ciała podczas ich stosowania, a mogą przyczynić się nawet do jej obniżenia. Jak podano w czasopiśmie „Lancet”, w ostatnich badaniach klinicznych wykazano, że stosowanie zmodyfikowanej formy jednego z tych leków – eksenatydu – jest skuteczne przy podskórnej iniekcji tylko jeden raz na tydzień.


Zapraszam do lektury artykułu ANALOGI GLP-1 i INHIBItory DPP-IV w leczeniu cukrzycy typu 2

Program edukacyjny: hipertensjologia

prof. dr hab. med. Jerzy Głuszek, Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM, Poznań

Wielu autorów uważa, że przyczyną wtórnego nadciśnienia tętniczego najczęściej jest zespół bezdechu podczas snu. Ten często nierozpoznawany zespół wywołuje wzmożoną senność w ciągu dnia. Terapia wzmożonej senności w przebiegu tego zespołu polega p...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Horyzonty medycyny

Przechadzając się wśród wiktoriańskiej zabudowy północnego Londynu, na obrzeżach ogrodów Regent’s Park nie sposób nie zauważyć wyróżniającego się modernistyczną bryłą budynku. [...]

Horyzonty medycyny

W dobie szalonego postępu informatyki, diagnostyki medycznej i medycyny opartej na dowodach (evidence based medicine) można czasami odnieść złudne wrażenie, że rozpoznawania leczenia [...]

Horyzonty medycyny

W reumatologii stosunkowo najgorsze wyniki uzyskujemy w leczeniu spondyloartropatii, głównie ze względu na późne rozpoznanie i nieskuteczne leczenie postaci osiowych. Chan i wsp. prezentują informacje [...]

Horyzonty medycyny

Ostatnie dziesięciolecia to okres niespotykanego wcześniej przyspieszenia w rozwoju technik rozpoznawana nowotworów. Podręczniki diagnostyki sprzed ćwierćwiecza stały się podręcznikami historii diagnostyki.

Horyzonty medycyny

Przedstawiony artykuł nefrologiczny dotyczy ważnego problemu, jakim jest wielotorbielowate zwyrodnienie nerek (WZN), które u dorosłych najczęściej spowodowane jest mutacją genu kodującego policystynę [...]

sympozjum: geriatria

Leczenie osób w wieku podeszłym jest zadaniem trudnym, wymagającym uwzględniania odmienności przebiegu chorób, ich rozpoznawania i leczenia, które wynikają z obniżonej skuteczności farmakoterapii, oddziaływania [...]

być lekarzem

Lekarz i pacjent inaczej patrzą na chorobę. Lekarz może jednak nie dostrzegać tego, co w odczuciu pacjenta jest w jego chorobie najistotniejsze. Równie ważne [...]

artykuł z NEJM

Epidemia ślepoty, jak coraz częściej określa się zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, staje się coraz powszechniejsza. Bogate społeczeństwa krajów rozwiniętych z obawą [...]

Program edukacyjny: psychiatria

Wystąpienie depresji u osoby z ciężką chorobą somatyczną wydaje się zupełnie zrozumiałe, wielu lekarzy nie pamięta jednak o tym, że czynniki somatyczne mogą być [...]