Program edukacyjny: kardiologia

Program edukacyjny koordynowany przez prof. dr hab. med. Waldemara Banasiaka

Nowa definicja zawału serca – czy rzeczywiście spełniła nasze oczekiwania?

prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak

dr hab. med. Krzysztof Reczuch

prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski

Ośrodek Chorób Serca, Klinika Kardiologii, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław
Medycyna po Dyplomie 2008; 17/10:87-95

Adres do korespondencji: prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak, Ośrodek Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, tel. (071) 76 60 237, faks (071) 76 60 228, e-mail: banasiak@4wsk.pl

W skrócie

Aktualna definicja zawału serca powstała w związku z osiągnięciami ostatnich lat dotyczącymi zastosowania czulszych markerów martwicy, nowymi nieinwazyjnymi technikami obrazowania oraz szerokim wprowadzeniem do praktyki klinicznej zabiegów rewaskularyzacyjnych. Ideę wprowadzenia nowej definicji zawału serca poparły najważniejsze towarzystwa kardiologiczne po obu stronach Atlantyku. Praktyczne jej zastosowanie niesie ze sobą określone konsekwencje dla pacjentów, personelu medycznego oraz dla systemów opieki zdrowotnej. Zaakceptowanie tej definicji z pewnością będzie istotnym krokiem naprzód w walce z miażdżycą i jej głównym powikłaniem, jakim jest zawał serca.

Wprowadzenie

Współczesna medycyna mimo dużej liczby przyrządów, urządzeń i skomputeryzowania w większości chorób stara się posługiwać prostymi algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Taka z pozoru akceptowalna, logiczna i jasna metoda jest bardzo trudna do opracowania w formie zaleceń przez grono ekspertów, a trzeba jeszcze pa-miętać, że musi być zaaprobowana przez praktykujących lekarzy. Jednym ze sztandarowych przykładów próby ujednolicenia wskazań diagnostyczno-terapeutycznych i dostosowania ich do współczesnego stanu wiedzy i techniki jest zmieniająca się w ciągu ostatnich dwóch dekad definicja zawału serca. Wydawało się, że ta stosowana przez wiele lat, zaproponowana przez WHO, zawierała kryteria uznawane przez wszystkich, tzn. typowe dolegliwości, zmiany w EKG oraz zwiększone stężenia enzymów, ale niestety – nie uwzględniała postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach w dziedzinie wprowadzenia oznaczeń czulszych markerów martwicy i nowych technik obrazowania. Te osiągnięcia pozwoliły na rozpoznawanie takich postaci zawału serca, które jeszcze do niedawna na podstawie starych kryteriów diagnozowano by jako niestabilną dławicę piersiową albo po prostu przeoczono. Oczywiście zastosowanie czulszych metod potwierdzających zawał serca u zdecydowanie większej grupy chorych sprawia, że pojawia się wiele nowych problemów epidemiologicznych, terapeutycznych, socjalnych, ubezpieczeniowych oraz ekonomicznych.

Rola nowych markerów w diagnostyce zawału serca

Dotychczasowa definicja zawału serca niestety nie była wyczerpująca. Po pierwsze, czułość i specyficzność zarówno wywiadu, jak i zmian elektrokardiograficznych była niewystarczająca, wynosiła bowiem 55-75%.1,2 Po drugie, stosowane oznaczenia enzym...

Jedną z korzyści sprawnego interpretowania oznaczeń stężeń troponin było wykorzystanie ich w wyborze metod wstępnego leczenia chorych z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST, a także w stratyfikacji ryzyka krótko- i długoterminowego. Wydaje się,...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowa definicja zawału serca a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Wprowadzenie nowej definicji zawału serca odegrało także niezwykle ważną rolę w obaleniu jednego z mitów, który jeszcze do niedawna funkcjonował w kardiologii. Mianowice w ogólnym [...]

Badania obrazowe

W ostatniej dekadzie badania obrazowe (echokardiografia, badania izotopowe, MRI – magnetyczny rezonans jądrowy, TK – tomografia komputerowa, PET – pozytonowa tomografia emisyjna) [...]

Zawał serca w PCI i CABG

Powszechnie znanym, ale w praktyce nieczęsto rozpoznawanym zjawiskiem jest powstawanie zawału serca w trakcie wykonywania zabiegów rewaskularyzacyjnych – PCI i CABG.10 Mimo olbrzymich postępów [...]

Klasyfikacja zawałów serca

Wśród wielu ciekawych spostrzeżeń w uniwersalnej definicji zawału serca zwracamy szczególną uwagę na klasyfikację kliniczną poszczególnych typów zawału. To w dużej mierze udana [...]

Podsumowanie

Podsumowując, należy zastanowić się nad przyszłością uniwersalnej definicji zawału serca. Czy przetrwa najbliższe kilka lub kilkanaście lat? Wydaje się, że samo [...]