Egzamin z interny
repetytorium nie tylko dla zdających

Pytania i komentarze opracował: lek. Przemysław Życiński

Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ŚUM, Katowice

Dobre przygotowanie się do egzaminu specjalizacyjnego z tak obszernego działu medycyny, jakim są choroby wewnętrzne, jest zadaniem trudnym. Na egzaminach zdarzają się pytania dotyczące zagadnień, w przypadku których konieczna jest znajomość najnowszych publikacji, gdyż wiedza podręcznikowa nie daje pewności wyboru prawidłowej odpowiedzi. Ważne jest jednak nie tylko przyswajanie stale aktualizowanej wiedzy, lecz także umiejętność rozwiązywania testów. Chcąc pomóc czytelnikom w dobrym przygotowaniu się do sprawdzianu, co miesiąc publikujemy pytania testowe, których forma jest bardzo zbliżona do pytań egzaminacyjnych. Przy każdym z pytań zamieszczamy konsultowany przez wybitnego specjalistę opis, który powinien pozwolić na znalezienie prawidłowej odpowiedzi. Zagadnienia, do których ułożone są pytania, zostały nadesłane przez czytelników. Propozycje kolejnych tematów, które zdaniem Państwa warto zamieścić w repetytorium, prosimy nadsyłać na adres: repetytorium@medical-tribune.pl

1. Do gabinetu lekarskiego zgłosiła się 35-letnia kobieta z powodu gorączki, duszności, osłabienia, utraty łaknienia, chudnięcia oraz nawracającego silnego bólu brzucha. W badaniach laboratoryjnych uwagę zwracała eozynofilia krwi obwodowej oraz wzrost OB. W tomografii komputerowej zatok przynosowych stwierdzono płyn oraz polipy błony śluzowej zatok szczękowych, a w RTG klatki piersiowej zwiewne, plamiste nacieki w płucach. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

1. Astma przewlekła ciężka

2. Ziarniniakowatość Wegenera

3. Ostra białaczka szpikowa

4. Zespół Churga i Strauss

5. Astma aspirynowa współistniejąca z nadwrażliwością pokarmową


Opis przypadku stanowi obraz kliniczny układowego zapalenia małych i średnich naczyń krwionośnych. Charakteryzuje się on martwiczym zapaleniem dróg oddechowych, astmą, naciekami eozynofilowymi, alergicznym nieżytem nosa oraz eozynofilią krwi obwodowej. W przebiegu tej choroby, określanej jako zespół Churga i Strauss, mogą również wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego, skóry, układu krążenia, nerwowego, moczowego, mięśniowo-szkieletowego oraz objawy oczne. Jednostki chorobowe wymienione w pozostałych dystraktorach są mniej prawdopodobne.


Konsultacja: prof.
 dr hab. med. Jerzy Kozielski

2. Kobieta otyła, chora na cukrzycę typu 2, z niezakażonym owrzodzeniem podudzia otrzymuje metforminę i pochodną sulfonylomocznika w maksymalnych dawkach, a odsetek hemoglobiny glikowanej (HbA1c) wynosi u niej 8,8%. Jakie leczenie należy wdrożyć u tej pacjentki?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. Do gabinetu lekarskiego zgłosiła się 35-letnia kobieta z powodu gorączki, duszności, osłabienia, utraty łaknienia, chudnięcia oraz nawracającego silnego bólu brzucha. W badaniach laboratoryjnych uwagę zwracała eozynofilia krwi obwodowej oraz wzrost OB. W tomografii komputerowej zatok przynosowych stwierdzono płyn oraz polipy błony śluzowej zatok szczękowych, a w RTG klatki piersiowej zwiewne, plamiste nacieki w płucach. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:

1. Astma przewlekła ciężka

2. Kobieta otyła, chora na cukrzycę typu 2, z niezakażonym owrzodzeniem podudzia otrzymuje metforminę i pochodną sulfonylomocznika w maksymalnych dawkach, a odsetek hemoglobiny glikowanej (HbA1c) wynosi u niej 8,8%. Jakie leczenie należy wdrożyć u tej pacjentki?

A. Nie należy modyfikować farmakoterapii, ponieważ cukrzyca jest dobrze wyrównana

3. Właściwe postępowanie w zapobieganiu nawrotom kamicy nerkowej polega na:

1. Zakwaszaniu lub alkalizacji moczu, w zależności od rodzaju złogów

4. U pacjenta z objawami hiperkortyzolemii stwierdzono podwyższone stężenie kortyzolu w surowicy na czczo oraz brak rytmu dobowego ACTH i kortyzolu. Jako kolejne badanie diagnostyczne należy wykonać:

1. Rezonans magnetyczny przysadki z kontrastem

5. Do szpitala przywieziono 76-letniego pacjenta z objawami klinicznymi udaru niedokrwiennego, który od roku jest leczony acenokumarolem (INR 2,0-3,0) z powodu utrwalonego migotania przedsionków. Wybierz właściwy schemat terapii docelowej:

1. Wskazane jest odstawienie acenokumarolu i zastosowanie leku przeciwpłytkowego

6. Które stwierdzenia dotyczące hemochromatozy są prawdziwe?

A. Występuje częściej u kobiet

7. Wskaż prawdziwe stwierdzenie na temat niewydolności serca z prawidłową (zachowaną) frakcją wyrzutową lewej komory:

1. Chorują na nią głównie mężczyźni

8. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące wrzodziejącego zapalenia jelita grubego:

A. W 95% przypadków przebiega z zajęciem odbytnicy

9. W leczeniu ostrego zatrucia glikolem etylenowym:

A. Forsowana diureza jest bardzo skuteczna

10. Do gabinetu lekarskiego zgłosił się 55-letni posadzkarz z powodu dolegliwości bólowych stawów kolanowych, odczuwanych zwłaszcza w trakcie schodzenia ze schodów. W badaniu przedmiotowym uwagę zwracała szpotawość kolan, pogrubienie zarysu stawów bez obecności płynu oraz wyczuwalne trzeszczenia podczas ruchów zgięcia i wyprostu w stawach kolanowych. W zwalczaniu dolegliwości bólowych u pacjenta w pierwszej kolejności należy zastosować:

1. Paracetamol

Do góry