Program edukacyjny: kardiologia

Program edukacyjny: kardiologia

dr n. med. Adam Ostrzycki

II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Medycyna po dyplomie 2007;16/8:98-100

Opis przypadku

57-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2, nieleczony insuliną, otyły, z miażdżycą tętnic kończyn dolnych i chorobą wieńcową został przyjęty do kliniki z powodu ostrego zespołu wieńcowego z uniesieniem odcinka ST (ryc. 1).

Pytanie 1. Które stwierdzenia dotyczące obrazu EKG przedstawionego na rycinie 1 są prawdziwe? (może być kilka poprawnych odpowiedzi):

a) Zapis ujawnia świeży zawał serca ściany dolnej i tylnej

b) Pozwala stwierdzić niedokrwienie prawej komory (obniżenie ST w odprowadzeniu V2-V6)

c) Uwidacznia niedokrwienie ściany przedniej serca (obniżenie ST jak wyżej)

d) Sugeruje migotanie przedsionków

e) Obrazuje tachykardię zatokową 106/min


Wykonano w trybie pilnym koronarografię i stwierdzono niedrożność dużej tętnicy okalającej oraz liczne, ale nieistotne zwężenia w innych tętnicach wieńcowych. Tętnicę udrożniono, wykonano angioplastykę i implantowano trzy stenty ze względu na liczne zwężenia, które ujawniły się w tętnicy okalającej po jej udrożnieniu.

W drugiej i szóstej dobie hospitalizacji, pomimo pełnego leczenia hamującego agregację płytek krwi i podawania heparyny drobnocząsteczkowej, nawróciły spoczynkowe bóle dławicowe, a w kontrolnej koronarografii stwierdzono zamknięcie zakrzepem tę...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz do interpretacji zapisów EKG

Zapis na rycinie 1 przedstawia bardzo wczesną fazę zawału serca ściany dolnej i tylnej (uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach III i aVF oraz odbicie lustrzane wspomnianego uniesienia na ścianie [...]