Program edukacyjny: kardiologia

dr n. med. Adam Ostrzyc­ki

II Kli­ni­ka Cho­ro­by Wień­co­wej, In­sty­tut Kar­dio­lo­gii, War­sza­wa
Me­dy­cy­na po dy­plo­mie 2007;16/5:39-42

Opis przy­pad­ku

88-let­nia ko­bie­ta z wie­lo­let­nim nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym, cho­ro­bą wień­co­wą, po prze­by­tym w 1986 r. za­wa­le ścia­ny dol­nej ser­ca, z utrwa­lo­nym blo­kiem le­wej od­no­gi pęcz­ka Hi­sa, cu­krzy­cą ty­pu II le­czo­ną do­ust­ny­mi le­ka­mi hi­po­gli­ke­mi­zu­ją­cy­mi zo­sta­ła przy­ję­ta do kli­ni­ki po krót­ko­trwa­łym za­słab­nię­ciu, w złym sta­nie ogól­nym: spo­co­na, zim­na skó­ra, ci­śnie­nie tęt­ni­cze 80/60 mmHg, nit­ko­wa­te tęt­no (ok. 140/min). In­cy­dent ten zda­rzył się po raz pierw­szy w ży­ciu. W izbie przy­jęć wy­ko­na­no elek­tro­kar­dio­gram (ryc. 1).

1. Ja­kie za­bu­rze­nie ryt­mu na­le­ży roz­po­znać?

a) Na­pad czę­sto­skur­czu ko­mo­ro­we­go

b) Ta­chy­kar­dię za­to­ko­wą i blok le­wej od­no­gi pęcz­ka Hi­sa

c) Na­pa­do­wy czę­sto­skurcz przed­sion­ko­wy (PAT) z prze­wo­dze­niem 2:1

d) Trze­po­ta­nie przed­sion­ków 280/min z prze­wo­dze­niem 2:1 i blo­kiem pra­wej od­no­gi pęcz­ka Hi­sa

e) Mi­go­ta­nie przed­sion­ków

2. Ja­kie dzia­ła­nia na­le­ży pod­jąć, pa­mię­ta­jąc o ob­ra­zie kli­nicz­nym?

a) Pil­nie po­dać β­-ad­re­no­li­tyk do­żyl­nie

b) Na­tych­miast roz­po­cząć wlew amio­da­ro­nu

c) Wy­ko­nać kar­dio­wer­sję elek­trycz­ną

d) Tyl­ko ob­ser­wo­wać

e) Pil­nie wy­ko­nać abla­cję łą­cza przed­sion­ko­wo­-ko­mo­ro­we­go

Cho­rą skie­ro­wa­no na od­dział in­ten­syw­nej opie­ki kar­dio­lo­gicz­nej, gdzie po krót­kim przy­go­to­wa­niu prze­pro­wa­dzo­no kar­dio­wer­sję elek­trycz­ną prą­dem 150 J (ryc. 2). W chwi­lę póź­niej wy­ko­na­no ba­da­nie EKG (ryc. 3).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ko­men­tarz

Trze­po­ta­nie przed­sion­ków ob­ser­wo­wa­ne jest rza­dziej niż mi­go­ta­nie. Na­pa­do­we trze­po­ta­nie mo­że wy­stą­pić u pa­cjen­tów bez or­ga­nicz­nej cho­ro­by ser­ca lub być skut­kiem uszko­dze­nia ser­ca [...]