Profesjonalizm lekarski

Cykl „Profesjonalizm lekarski” koordynowany jest przez dr. n. med. mgr. ed. med. Janusza Janczukowicza, Kierownika Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Rozwijanie samoświadomości jako jedna z dróg do dobrostanu zawodowego lekarzy

lek. Wojciech Pabjańczyk1
dr n. med. mgr ed. med. Janusz Janczukowicz2

1Oddział Psychiatryczny Męski, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

2Centrum Edukacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: dr n. med. Janusz Janczukowicz, Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Czechosłowacka 2B, 92-216 Łódź; e-mail: janusz.janczukowicz@ umed.lodz.pl

Artykuł przedstawia praktyczne narzędzia i wskazówki, które mogą być wykorzystywane przez lekarzy do odzyskiwania i rozwijania dobrostanu w życiu zawodowym i osobistym poprzez pogłębienie swojej samoświadomości. Omówione zostaną zajęcia o charakterze mindfulness oraz Balintowski Trening Grupowy, które w wielu państwach stanowią element programów nauczania medycyny zarówno na poziomie przeddyplomowym, jak i kształcenia specjalistycznego, a ponadto są oferowane pracownikom szpitali i przychodni. Zostanie też wskazana rola rozwijania duchowości lekarzy i pozostałego personelu diagnostyczno-terapeutycznego jako istotnego elementu ich kształcenia.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien:

  • umieć wyjaśnić rolę dobrostanu psychicznego i społecznego lekarza
  • rozumieć znaczenie poznania własnych myśli, postaw i przekonań
  • umieć zidentyfikować „zdrowe” i „niezdrowe przekonania”
  • rozumieć pojęcie uważności i znać metody jej rozwijania
  • umieć wyjaśnić pojęcie duchowości w zawodzie lekarza
  • znać przykłady technik zapobiegających rozwojowi wypalenia zawodowego

Wprowadzenie

Tak jak wskazywaliśmy w poprzednich artykułach naszego cyklu, dbałość o własne zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne w wymiarze indywidualnym i społecznym uważana jest nie tylko za pożądaną, ale wręcz konieczną kompetencję współczesnego lekarza. Problematykę znaczenia umiejętności samorefleksji dla dobrostanu lekarzy oraz ich relacji z pacjentami i członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego, a poprzez to dla bezpieczeństwa pacjentów i podnoszenia standardów opieki zdrowotnej, poruszaliśmy w naszym cyklu wielokrotnie, pisząc między innymi o refleksyjnej praktyce, umiejętnościach komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów, empatii czy też strategiach mentoringu i wsparcia. Tym razem chcemy zapoznać Czytelników z praktycznymi narzędziami i wskazówkami, które mogą być wykorzystywane przez lekarzy do odzyskiwania i rozwijania dobrostanu w życiu zawodowym i osobistym poprzez pogłębienie ich samoświadomości. Jedną z zasadniczych cech opisanych poniżej strategii jest możliwość udziału w nich wszystkich członków zespołów diagnostyczno-terapeutycznych, a nawet wszystkich pracowników szpitali i przychodni zaangażowanych w bezpośrednią pracę z pacjentem, czyli nie tylko lekarzy, pielęgniarek czy psychologów, lecz także na przykład rejestratorów, opiekunów, pracowników socjalnych i nauczycieli na oddziałach pediatrycznych. Wspólny udział tych wszystkich osób w treningach pogłębiających umiejętności refleksji umożliwia lepsze wzajemne rozumienie problemów napotykanych w codziennej pracy, a dzięki temu lepszą współpracę interprofesjonalną i stopniową transformację oddzielnych, niekiedy skonfliktowanych zawodów w kierunku jednej profesji osób opiekujących się pacjentami.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Poznanie własnych myśli, postaw i przekonań

Carl Rogers, wybitny psychoterapeuta i twórca psychologii humanistycznej, twierdził, że życiowy paradoks polega na tym, że zmienić się można dopiero wówczas, gdy [...]

Uważność (MINDFULNESS)

Wypalenie zawodowe jako skutek doświadczanego dystresu (tj. stresu długotrwałego, połączonego z poczuciem bezsilności) dotyka już studentów medycyny i może się pogłębiać w trakcie szkolenia [...]

Duchowość w zawodzie lekarza

Praca z ludźmi, szczególnie z tymi, którzy cierpią na gruncie somatycznym, fizycznym, społecznym lub duchowym, jest niezwykle wyczerpująca. Nadmierna koncentracja na cudzych potrzebach [...]

Balintowski Trening Grupowy

Zawód lekarza, jak już kilkukrotnie podkreślaliśmy, może nieść za sobą różne koszty psychiczne, szczególnie jeśli jest wykonywany z poświęceniem i głębokim zaangażowaniem. Jednocześnie [...]

Podsumowanie

Przedstawiliśmy w tym artykule przykłady praktycznych i zweryfikowanych co do ich skuteczności działań mających na celu odzyskiwanie i rozwijanie pełni dobrostanu w życiu zawodowym i osobistym [...]
Do góry