Onkologia

Pacjent w trakcie radioterapii i bezpośrednio po niej – jak uniknąć powikłań

dr n. med. Elżbieta Korab Chrzanowska

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Adres do korespondencji: dr n. med. Elżbieta Korab Chrzanowska, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków; e-mail: ekorchrz@mp.pl

Pacjent leczony za pomocą radioterapii wymaga specjalistycznej opieki. Często występują u niego choroby współistniejące, które nasilają działania niepożądane radioterapii. W związku z tym ważna jest znajomość tych działań, które wpływają na zdrowe tkanki. Ich maksymalna ochrona jest możliwa nie tylko poprzez zastosowanie nowoczesnych technik radioterapii, lecz także przez właściwe informowanie pacjenta o potencjalnych powikłaniach i szkolenie go z zakresu ich niwelowania. Niewłaściwa pielęgnacja, dieta i tryb życia w trakcie radioterapii i po niej mogą prowadzić do ciężkich następstw.

Wprowadzenie

Radioterapia to jedna z podstawowych metod leczenia onkologicznego. Może być stosowana samodzielnie, niemniej z uwagi na większą skuteczność częściej jest kojarzona z leczeniem operacyjnym, chemioterapią, immunoterapią, hormonoterapią i terapiami celowanymi. Radioterapię dzielimy na teleradioterapię i brachyterapię. W napromienianiu można wykorzystywać wiązki fotonów, elektronów lub protonów uzyskiwanych w aparatach do teleradioterapii (akceleratory, cyklotron) albo izotopy promieniotwórcze umieszczone w guzie nowotworowym (brachyterapia).

Opieka nad pacjentem w trakcie leczenia napromienianiem i po jego zakończeniu jest ściśle związana z obszarem poddanym radioterapii. Na jej kształt wpływają:

  • rodzaj radioterapii (brachyterapia czy teleradioterapia)
  • jednoczesne stosowanie innych metod terapii onkologicznej
  • choroby współistniejące
  • wiek pacjenta
  • stan kliniczny pacjenta.


Działanie promieniowania jonizującego na komórki uszkadza najbardziej wrażliwe struktury, głównie DNA. Wyróżnia się działanie bezpośrednie i pośrednie promieniowania jonizującego. Efekt bezpośredni, czyli efekt tarczy, odpowiada za 25% uszkodzeń komórkowych. Polega on na uszkodzeniu najbardziej wrażliwych struktur poprzez absorpcję fotonu lub promieniowania cząsteczkowego i wytworzenie wolnego elektronu uszkadzającego struktury komórkowe. Efekt pośredni odpowiada zaś za 75% uszkodzeń komórkowych. W wyniku hydrolizy wody pod wpływem promieniowania dochodzi do tworzenia się wolnych rodników oddziałujących na DNA komórki. Ocena wrażliwości komórek na promieniowanie jonizujące została zdefiniowana w 1906 roku przez Bergoniégo i Tribondeau. Według ich reguły wrażliwość komórek na promieniowanie jonizujące jest wprost proporcjonalna do ich aktywności mitotycznej i odwrotnie proporcjonalna do ich stopnia zróżnicowania. Najbardziej podatne na efekt letalny są komórki o krótkim cyklu mitotycznym (macierzyste). Komórki przejściowe w mniejszym stopniu reagują na efekt letalny promieniowania. Nowotwory są wrażliwe na promieniowanie jonizujące w podobnym stopniu jak tkanki, z których się wywodzą. Nowotworami najszybciej reagującymi na promieniowanie jonizujące, niewymagającymi stosowania wysokich dawek promieniowania, są: białaczki, chłoniaki złośliwe, nasieniaki. Z kolei najmniej wrażliwe na leczenie promieniowaniem jonizującym są: czerniak złośliwy, mięsaki, rak prostaty, rak tarczycy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Teleradioterapia

Leczenie teleradioterapią dzielimy na radykalne i paliatywne.

Objawy niepożądane

Objawy niepożądane po leczeniu napromienianiem nazywamy odczynami popromiennymi. Są one spowodowane śmiercią komórek oraz procesami naprawczymi w obrębie napromienianych tkanek.

Skóra

Wczesne odczyny popromienne najczęściej powstają na skórze. Wynika to z miejsca „wejścia” wiązek promieniowania. Obecnie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik radioterapii nasilone wczesne [...]

Nowotwory regionu głowy i szyi

Bardzo ważne jest, aby pacjenci z nowotworami jamy ustnej, gardła i krtani przed rozpoczęciem radioterapii mieli całkowicie wyleczone wszelkie zmiany próchnicze w uzębieniu, a zęby [...]

Nowotwory gałki ocznej

Najczęściej pacjenci są leczeni z powodu czerniaka naczyniówki oraz przerzutów nowotworowych do gałki ocznej. Leczenie czerniaka zlokalizowanego w obrębie gałki ocznej można prowadzić [...]

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Opieka nad pacjentami z nowotworem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) leczonymi radioterapią wymaga szczególnej staranności. Radioterapia trwa u nich niekiedy nawet 6-7 tygodni. Leczenie [...]

Nowotwory klatki piersiowej

Pacjenci z nowotworami klatki piersiowej chorują głównie na raka płuca. Zazwyczaj są to osoby w starszym wieku, zgłaszające w wywiadzie długoletnie palenie tytoniu, a często [...]

Rak piersi

Pacjentki leczone radioterapią z powodu raka piersi, szczególnie napromieniane w obszarze ściany klatki piersiowej oraz regionalnych węzłów chłonnych, powinny ograniczyć mycie miejsc [...]

Nowotwory układu pokarmowego

Nowotwory układu pokarmowego, które mogą być leczone radioterapią, to: rak przełyku, żołądka, trzustki, wątroby, odbytnicy i odbytu.

Nowotwory ginekologiczne

Pacjentki z rakiem szyjki macicy i trzonu macicy w zależności od stopnia zaawansowania choroby leczone są brachyterapią i/lub teleradioterapią, często kojarzoną z leczeniem systemowym i zabiegiem [...]

Nowotwory urologiczne

Rak prostaty w zależności od stopnia zaawansowania może być leczony za pomocą teleradioterapii konwencjonalnej, brachyterapii oraz radiochirurgicznie z wykorzystaniem aparatu CyberKnife. Brachyterapia oraz [...]

Podsumowanie

Radioterapia nawet przy zastosowaniu najnowocześniejszych technik może spowodować wczesne i późne odczyny popromienne ze strony sąsiadujących z leczonym narządem zdrowych tkanek. Aby terapia [...]
Do góry