Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr n. med. Iwona Partyka

Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Kliniki Okulistycznej „Optegra” w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Iwona Partyka, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa; e-mail: ipartyka@gmail.com

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing E×amination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 56-letnia pacjentka zgłosiła się z pogorszeniem widzenia w lewym oku do 0,6 i widzeniem szarej plamy przed okiem występującym od kilku tygodni. Podczas ostrego dyżuru okulistycznego stwierdzono lokalne niewielkie uniesienie siatkówki poza dołeczkiem, bez druz i wybroczyn oraz dodatni test Amslera. W optycznej koherentnej tomografii (OCT – optical coherence tomography) oka lewego stwierdzono płyn podsiatkówkowy, rozpoznano wysiękowe zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD – age-related macular degeneration) i skierowano na leczenie inhibitorami czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF – vascular endothelium growth factor). Pacjentka ma niewyrównane nadciśnienie tętnicze – maksymalne pomiary ciśnienia wynoszą do 160/90 mmHg. Jakie powinno być dalsze postępowanie?

a. Obraz OCT oraz kryterium wieku można uznać za wystarczające do rozpoznania AMD wysiękowego i rozpoczęcia leczenia iniekcjami inhibitorami VEGF

b. Obraz kliniczny oraz OCT nasuwają wątpliwości co do rozpoznania, konieczne będzie wykonanie badań dodatkowych, takich jak angiografia

c. Po wyrównaniu nadciśnienia tętniczego istnieje możliwość wchłonięcia się płynu; zalecana jest obserwacja i badanie kontrolne za 4 miesiące

d. Podanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w kroplach oraz acetazolamidu doustnie powinno wystarczyć; zalecana kontrola wraz z OCT za 2-4 miesiące

Komentarz

Kryterium wieku oraz objawy przedstawiane przez pacjentkę (krzywienie linii prostych z dodatnim testem Amslera, szara plama przed okiem i spadek ostrości wzroku do dali i bliży) mogą wskazywać na AMD wysiękowe, jednak obraz kliniczny (brak druz, wybroczyn) wraz z badaniem OCT (wyłącznie płyn podsiatkówkowy) nie przemawiają jednoznacznie za wysiękową postacią degeneracji plamki związanej z wiekiem.

Do góry