Psychologia

Opieka psychologiczna po cięciu cesarskim z powodów psychiatrycznych i psychologicznych

dr hab. n. zdr., prof. UŁ Monika Talarowska
prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki2

1Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
2Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:
dr hab. n. zdr. Monika Talarowska, prof. UŁ
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź, tel. 42 66 555 80
e-mail: talarowskamonika@wp.pl

 

  • Przedstawienie sytuacji, w których opiekę ginekologiczną i położniczą nad kobietą ciężarną należy poszerzyć o wsparcie psychologiczne
  • Wskazania psychiatryczne lub psychologiczne nie mniej istotne niż inne wskazania medyczne do przeprowadzenia porodu poprzez cięcie cesarskie
  • Związek nieleczonych objawów zaburzeń depresyjnych z większą liczbą powikłań okołoporodowych, ryzykiem zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej, słabszym zaangażowaniem matki w opiekę nad dzieckiem, wolniejszym przyrostem masy ciała i obwodu główki dziecka, zwiększonym ryzykiem porodu przedwczesnego i niższej masy urodzeniowej

Ciąża jest szczególnym czasem w życiu każdej kobiety. Związane jest to nie tylko z szeregiem zmian fizjologicznych zachodzących w naturalny sposób w jej ciele, lecz także z nie mniej intensywnymi zmianami emocjonalnymi, których doświadcza przez cały czas trwania ciąży. W Social Readjustment Rating Scale (SRRS; Skali Oceny Ponownego Przystosowania Społecznego) pozwalającej na ocenę indywidualnego poziomu stresorów życiowych jej autorzy Holmes i Rahe ciąży przypisali wysoką, 12 wartość wśród 43 pozycji uznanych za źródło znaczących napięć w codziennym życiu. Grupę wymagającą szczególnej uwagi stanowią kobiety, u których ciąża rozwiązywana jest poprzez cięcie cesarskie zarówno w sposób nagły, jak i planowany. Coraz częściej zdarzają się przypadki przeprowadzania cięcia cesarskiego z powodów psychiatrycznych i psychologicznych. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi tych sytuacji, w których opiekę ginekologiczną i położniczą nad kobietą ciężarną warto poszerzyć o wsparcie psychologiczne.

Cięcie cesarskie – jego wpływ na emocje matki i rozwój dziecka

Liczba wykonywanych cięć cesarskich od kilkunastu lat wykazuje stałą tendencję wzrostową nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych1, osiągając w naszym państwie odsetek 37% wszystkich porodów w 2012 r.2. Każdy przypadek powinien być udokumentowany wskazaniami medycznymi, które należy rozumieć jako celowość działania uzasadniającego optymalne rozstrzygnięcie dla matki i płodu3. Odsetek cięć cesarskich wykonanych na prośbę matki jest szacowany na 4-18% wszystkich takich procedur na całym świecie. W literaturze przedmiotu oraz w praktyce klinicznej nie ma zgodności co do możliwych negatywnych następstw cięcia cesarskiego. Zdaniem Pomorskiego i wsp.1 nie dysponujemy wystarczającą liczbą danych pochodzących z randomizowanych badań przemawiających za przewagą porodu naturalnego nad cięciem cesarskim. Wyniki przeprowadzanych badań pokazują jednak, że bardzo ważne jest w tym okresie dla kobiety wsparcie ze strony personelu medycznego zarówno w zakresie działań medycznych, jak i psychologicznych4.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cięcie cesarskie – jego wpływ na emocje matki i rozwój dziecka

Liczba wykonywanych cięć cesarskich od kilkunastu lat wykazuje stałą tendencję wzrostową nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach europejskich oraz w Stanach [...]

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa?

Aż 90% kobiet przeżywa swoje macierzyństwo inaczej, niż przewidywały6. Doświadczanie trudnych emocji przez kobietę w okresie ciąży może mieć wpływ na jej [...]

Emocje matki a rozwój dziecka

Warto również odpowiedzieć na pytanie o to, dlaczego tak dużo uwagi w ostatnim czasie poświęca się emocjom kobiety w okresie ciąży i po porodzie. Tworzenie [...]

Kiedy nie wystarczy wsparcie psychologiczne

Wśród sytuacji wymagających bezwzględnej konsultacji z lekarzem psychiatrą należy wymienić nasilenie objawów pierwotnych zaburzeń psychicznych obserwowane w trakcie udzielania wsparcia psychologicznego. Podczas rozmów [...]

Podsumowanie

Opieka psychologiczna jest użyteczną metodą terapeutyczną w przypadku kobiet ciężarnych. Można z niej korzystać zarówno wtedy, gdy kobieta oczekuje jedynie wsparcia ze strony [...]

Do góry