Wytyczne w praktyce

Sport i wysiłek fizyczny jako przyczyny niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych

dr n. med. Marcin Konopka

prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

Zakład Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Marcin Konopka

Zakład Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej,

Mazowiecki Szpital Bródnowski

ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

e-mail: marcin.konopka@op.pl, tel. 22 326 58 24, faks 22 326 58 26

  • Czynniki i zmienne wpływające na ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u osób aktywnych fizycznie
  • Algorytm American College of Sports Medicine do identyfikacji osób uprawiających sport obciążonych ryzykiem sercowo-naczyniowym
  • Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej u osób z rozpoznaną chorobą układu krążenia

W 2020 r. na łamach „Circulation” opublikowano wspólne stanowisko trzech amerykańskich towarzystw naukowych: American Heart Association, American College of Sports Medicine oraz American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation dotyczące korzyści i ryzyka wynikających z uprawiania sportu i podejmowania aktywności fizycznej w odniesieniu do chorób układu krążenia.

Aktywność fizyczna to ruch ciała wywołany skurczem mięśni szkieletowych wymagający wydatku energii większej niż wydatek spoczynkowy. Ruch i wysiłek to jedna z podstawowych strategii niefarmakologicznego leczenia chorób układu krążenia. Wpływ wysiłku na ludzki organizm jest wieloczynnikowy i dotyczy wielu narządów i układów. Właściwie podejmowana aktywność fizyczna przekłada się na wymierne korzyści. Zrównoważona aktywność fizyczna zmniejsza śmiertelność ogólną oraz ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia. W efekcie dochodzi do wydłużenia średniej życia – jak wskazują niektórzy badacze, osoba ćwicząca regularnie jest w stanie zyskać 7-8 dodatkowych lat życia.

Szeroka promocja zdrowego stylu życia sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na uprawianie sportu. Nierzadko jednak wysiłek fizyczny jest podejmowany niewłaściwie i bez odpowiedniego przygotowania (zbyt intensywny, przedłużający się, związany z dużym napięciem emocjonalnym). Brak realnej oceny własnych możliwości, a w niektórych sytuacjach także choroba współistniejąca (m.in. układu krążenia) mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osoby podejmującej aktywność fizyczną.

Ryzyko nagłego zgonu u sportowców

Całkowite ryzyko nagłego zgonu związanego z podejmowaniem aktywności fizycznej i sportem waha się od 0,3 do 2,1 przypadku na 100 000 osób/rok i jest podobne, a nawet niższe niż w populacji ogólnej. Obserwuje się różnice w zależności od wieku, intensywności treningu i płci. Ryzyko u młodych sportowców (<35 r.ż.) jest zdecydowanie niższe (0,3 zdarzenia na 100 000/rok) niż u starszych zawodników (>35 r.ż.; 3 zdarzenia na 100 000/rok). Ponadto ryzyko zgonu jest istotnie większe u ćwiczących mężczyzn (nawet 15-20 razy) niż u aktywnych kobiet (warto zaznaczyć, że ryzyko zgonu w populacji ogólnej jest tylko 2-3 razy większe u mężczyzn niż u kobiet). Dysproporcja w zależności od płci jest najbardziej zaznaczona w grupie osób znajdujących się w przedziale wiekowym 45-55 r.ż. Dodatkowo ryzyko zgonu związanego z aktywnością fizyczną jest około 4,5 razy większe u sportowców wyczynowych niż u osób podejmujących aktywność fizyczną rekreacyjnie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Formy aktywności związane z ryzykiem nagłego zgonu sercowego

Przyjmuje się, że pewne dyscypliny sportowe wiążą się z większym ryzykiem wystąpienia nagłych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wśród nich wymienia się: niektóre sporty rakietowe, [...]

Przyczyny nagłego zgonu związanego z aktywnością fizyczną u młodych

Nie ma spójnych danych dotyczących najczęstszych przyczyn zgonu związanych z aktywnością fizyczną, a dane różnią się w zależności od prowadzonego rejestru. W przeszłości największe rejestry [...]

Przyczyny nagłego zgonu związanego z aktywnością fizyczną u dorosłych

Najczęstszą przyczyną nagłego zgonu sercowego u sportowców >35 r.ż. są powikłania choroby niedokrwiennej serca. Według najnowszych danych na pierwszym miejscu znajdują się [...]

Wysiłek fizyczny jako czynnik przyśpieszający postęp wrodzonych kardiomiopatii

Istnieją wiarygodne dowody wskazujące, że wysiłek fizyczny może ujawnić lub przyśpieszyć progresję arytmogennej kardiomiopatii prawej komory. Jest to choroba dziedziczona genetycznie, [...]

Badania przesiewowe u sportowców

Jedną z głównych przyczyn zgonów u sportowców i osób aktywnych fizycznie są choroby układu krążenia. Dążąc do eliminacji zagrożeń, tworzy się programy mające na [...]

Serce sportowca

Serce sportowca to fizjologiczne zmiany w sercu i układzie krążenia w odpowiedzi na wysiłek fizyczny. Są to:

Wysiłek fizyczny a migotanie przedsionków

Nie ma prostej zależności tłumaczącej związek pomiędzy stopniem intensywności wysiłku fizycznego a ryzykiem migotania przedsionków. Wydaje się, że krzywa zależności przyjmuje kształt [...]

Wysiłek fizyczny a miażdżyca tętnic wieńcowych

Istnieją prace, które pokazują, że u sportowców wyczynowych, mężczyzn, częściej tworzą się blaszki miażdżycowe w obrębie tętnic wieńcowych. Charakterystyczny dla miażdżycy sportowców jest [...]

Wysiłek fizyczny a włóknienie miokardium

Jednym z negatywnych przykładów zmian wpływających na serce na skutek intensywnego wysiłku jest możliwość włóknienia miokardium. W części prac oceniających serce sportowca za [...]

Aktywność fizyczna u pacjentów z chorobami układu krążenia

Aktywność fizyczna to ważny element prewencji wtórnej chorób układu krążenia i podstawowa składowa programów rehabilitacji kardiologicznej. Charakter i intensywność obciążeń zależy od stopnia [...]

Szczegółowe zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla pacjentów ze współistniejącą chorobą układu krążenia

Regularna aktywność fizyczna stanowi jeden z podstawowych elementów prewencji wtórnej chorób układu krążenia i jest szeroko wykorzystywana w programach rehabilitacji kardiologicznej. Najważniejsze przesłanki dotyczące [...]

Podsumowanie

Ruch i aktywność fizyczna to podstawowe elementy zdrowego stylu życia o udowodnionym wpływie na poprawę rokowania i zmniejszenie śmiertelności. Korzyści z regularnego wysiłku fizycznego dotyczą [...]

Do góry