Geriatria

Padaczka u osób starszych

prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

Klinika Neurologii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

Klinika Neurologii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

ul. Krasińskiego 54/56

01-755 Warszawa

  • Trudności w rozpoznawaniu padaczki u osób w starszym wieku
  • Czynniki ryzyka wystąpienia padaczki u starszych pacjentów
  • Skuteczność dostępnych leków na podstawie prowadzonych badań

Padaczka jest najczęstszą chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Według World Health Organization ogółem na świecie na padaczkę choruje >50 mln osób. Krzywa zapadalności ma kształt litery U. Wskaźniki zapadalności są wysokie u dzieci, stopniowo maleją u dorosłych, a następnie gwałtownie rosną u osób >60 r.ż., proporcjonalnie do liczby przeżytych lat. Roczny wskaźnik zapadalności w tej grupie chorych wynosi 134/100 000 osób populacji >60 r.ż. Naczyniopochodne uszkodzenie mózgu stanowi główną przyczynę padaczki u osób starszych. W ciągu ostatnich 2-3 dekad wraz ze starzeniem się społeczeństwa i poprawą efektów leczenia udaru mózgu obserwowany jest gwałtowny wzrost liczby chorych z padaczką w populacji osób starszych. Prowadzone od ponad 10 lat badania oceniające rozpowszechnienie chorób w populacji osób >65 r.ż. wykazują, że padaczka zajmuje obecnie 3 miejsce, po chorobach naczyniowych mózgu i zespołach otępiennych1-4.

Rozpoznanie

U osób starszych padaczka często jest rozpoznawana z większym opóźnieniem. Pryor i wsp.5 przeprowadzili badania w grupie 594 chorych z padaczką, sprawdzając, jakie było wstępne rozpoznanie, nim ostatecznie zdiagnozowano padaczkę. Wymieniano następujące rozpoznania: zaburzenia psychiczne (41,8%), zaburzenia świadomości (confusion; 17,2%), chwilową utratę przytomności (blackout; 29,3%), zaburzenia pamięci (17,2%), omdlenia (16,8%), zawroty głowy (10,3%) i otępienie (6,9%).

Trudności diagnostyczne powoduje fakt, że padaczka jest rozpoznawana przede wszystkim na podstawie wywiadu. Istotne znaczenie mają takie dane kliniczne, jak:

  • powtarzalność napadów
  • znajomość czynników prowokujących
  • charakter objawów poprzedzających napad (lęk, niepokój, zaburzenia węchu, smaku, bóle brzucha)
  • obraz kliniczny z uwzględnieniem stanu świadomości chorego
  • semiologia napadu
  • charakter objawów towarzyszących.

Osoby starsze często nie potrafią opisać swoich dolegliwości, nie współpracują w trakcie badania, a współwystępujące zaburzenia neurologiczne i/lub zaburzenia psychiczne dodatkowo utrudniają ustalenie rozpoznania. Często są to osoby samotne, w związku z czym nie można zebrać wywiadu od osób towarzyszących. Ze względu na współwystępowanie innych chorób pacjenci na ogół są leczeni przez lekarzy internistów i/lub specjalistów z innych dziedzin medycyny, którzy mogą się nie zorientować, że napadowo występujące zaburzenia mają charakter napadów padaczkowych3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Etiologia i czynniki ryzyka

Etiologia padaczki u osób starszych jest bardzo zróżnicowana: najczęstszymi przyczynami są zmiany naczyniopochodne (69%) oraz zmiany zwyrodnieniowe występujące w przebiegu choroby Alzheimera (10-20%). [...]

Leczenie

Przy leczeniu padaczki istotny problem stanowi wybór LPP. U osób starszych, podejmując decyzję o włączeniu terapii przeciwpadaczkowej, należy uwzględnić co najmniej 3 czynniki: [...]

Podsumowanie

Społeczeństwo całego świata starzeje się, a w związku z tym wzrasta rozpowszechnienie chorób, dla których starszy wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka. Do tych chorób [...]

Do góry