Wytyczne w praktyce

Nadciśnienie tętnicze monitorowane w domu

dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

e-mail: ewarchol@ikard.pl, tel. 22 343 44 00

  • Zgodnie z wytycznymi postępowania w nadciśnieniu tętniczym (NT) zaleca się szersze wykorzystanie domowych pomiarów ciśnienia w celu potwierdzenia rozpoznania NT, wykrywania nadciśnienia białego fartucha, maskowanego NT oraz monitorowania skuteczności terapii
  • Pacjent powinien mierzyć ciśnienie za pomocą walidowanego urządzenia półautomatycznego przez 6-7 kolejnych dni przed każdą wizytą lekarską, rano i wieczorem, w cichym pomieszczeniu, po 5-minutowym odpoczynku, w pozycji siedzącej. W każdej sesji należy wykonać 2 pomiary w odstępach 1-2-minutowych

W ciągu ostatnich lat rola pozagabinetowych pomiarów ciśnienia tętniczego w rozpoznawaniu i monitorowaniu nadciśnienia tętniczego została podkreślona zarówno przez ekspertów europejskich, jak i amerykańskich. Obowiązujące wytyczne American Heart Association (AHA) z 2020 r., European Society of Cardiology (ESC) i European Society of Hypertension (ESH) z 2019 r. oraz rodzime wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2019 r. jasno wskazują, że w wielu sytuacjach klinicznych gabinetowe pomiary ciśnienia tętniczego nie są wystarczające, aby prawidłowo rozpoznać NT oraz optymalnie monitorować jego terapię. W niniejszym opracowaniu zostaną podsumowane aktualnie obowiązujące zalecenia dotyczące stosowania domowych pomiarów ciśnienia tętniczego w codziennej praktyce klinicznej.

Pomiary ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim

Do pomiarów ciśnienia tętniczego poza gabinetem lekarskim zaliczamy jego domowe pomiary oraz automatyczne monitorowanie ciśnienia (z reguły w czasie 24-godzinnej rejestracji). Ich celem jest zapewnienie większej liczby pomiarów w warunkach zdecydowanie bardziej zbliżonych do codziennego życia w porównaniu z najczęściej stosowanym przez lekarzy pomiarem w gabinecie lekarskim. Analiza danych pochodzących z pomiarów pozagabinetowych pozwala na ustalenie właściwego rozpoznania oraz optymalne monitorowanie prowadzonej terapii hipotensyjnej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Domowe pomiary ciśnienia tętniczego

Zgodnie z wytycznymi europejskimi domowy pomiar ciśnienia tętniczego jest średnią ze wszystkich pomiarów wykonywanych przez pacjenta przez co najmniej 3 dni, a najlepiej [...]

Podsumowanie – wskazania do wykonywania pomiarów ciśnienia poza gabinetem lekarskim

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi postępowania w nadciśnieniu tętniczym pomiary ciśnienia poza gabinetem lekarskim, w tym domowe, powinny być szeroko wykorzystywane w codziennej praktyce opieki [...]

Do góry