Wytyczne w praktyce

Profilaktyka wtórna udaru mózgu i przemijającego niedokrwienia mózgu

dr n. med. Anna Starostka-Tatar1

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO2,3

1Centrum Terapii SM w Katowicach

2Klinika Neurologii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski

3Oddział Neurologii i Udarowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO

Klinika Neurologii i Oddział Neurologii B,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi

ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

  • W artykule omówiono wytyczne American Heart Association i American Stroke Association wydane w 2021 r.
  • Duży nacisk kładzie się w nich na czynniki ryzyka zdarzeń naczyniowych związane z nieprawidłowymi nawykami w życiu codziennym, a modyfikacja stylu życia wielokrotnie wskazywana jest jako istotny element profilaktyki wtórnej udaru mózgu/TIA
  • Wskazane są także leki, które należy stosować po incydencie naczyniowym w zależności od jego etiologii, oraz wytyczne dotyczące opieki systemowej w prewencji wtórnej udaru mózgu

Udar mózgu to zespół objawów klinicznych wynikających z ostrego naczyniowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Zdecydowanie częściej występują udary niedokrwienne (80-85%), rzadziej krwotoki śródmózgowe (10-12%). Jeżeli dojdzie do wycofania objawów w pierwszej dobie, przed zastosowaniem leczenia i bez pozostawienia zmian w badaniach obrazowych, mówimy o przemijającym niedokrwieniu mózgu (TIA – transient ischemic attack). Najczęstszą przyczyną udarów niedokrwiennych jest miażdżyca. Do innych przyczyn należą m.in.: zaburzenia rytmu serca, wady serca i naczyń, nowotwory oraz zaburzenia krzepnięcia krwi1. Według danych World Health Organization w 2019 r. udar mózgu stanowił drugą co do częstości (po chorobie niedokrwiennej serca) przyczynę zgonów w skali globalnej2. Jest on również przyczyną niesprawności fizycznej, otępienia i depresji1. Zrozumienie przyczyn oraz konsekwencji zachorowania na udar mózgu stanowi podstawę w formułowaniu wytycznych, które są niezwykle użyteczne w praktyce klinicznej.

Poprzednie wytyczne American Heart Association (AHA) i American Stroke Association (ASA) dotyczące profilaktyki udaru mózgu oraz przemijającego niedokrwienia mózgu pochodzą z 2014 r.3 Natomiast w 2019 r. opublikowano wytyczne postępowania w udarze mózgu przygotowane przez Grupę Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN), które obejmują zarówno profilaktykę wtórną, jak i leczenie w ostrej fazie udaru4. Aktualne wytyczne AHA/ASA opublikowano w 2021 r. i obejmują one tematykę prewencji wtórnej udaru mózgu oraz TIA. Zostały przygotowane przez międzynarodową grupę ekspertów na podstawie dostępnych publikacji naukowych oraz rewizji wcześniejszych zaleceń grupy AHA/ASA3.

Omówienie wytycznych AHA/ASA z 2021 r.

Aktualne wytyczne AHA/ASA skupiają się na profilaktyce wtórnej udaru mózgu oraz TIA obejmującej modyfikację stylu życia, farmakoterapię oraz leczenie operacyjne. Autorzy publikacji, odnosząc się do badania INTERSTROKE5, przytaczają 5 głównych czyn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie wytycznych AHA/ASA z 2021 r.

Aktualne wytyczne AHA/ASA skupiają się na profilaktyce wtórnej udaru mózgu oraz TIA obejmującej modyfikację stylu życia, farmakoterapię oraz leczenie operacyjne. Autorzy [...]

Porównanie aktualnych wytycznych AHA/ASA oraz wytycznych PTN z 2019 r.

Podstawową różnicą obu publikacji jest to, że wytyczne AHA/ASA obejmują działania z zakresu profilaktyki wtórnej udaru i TIA, natomiast eksperci PTN opisują leczenie [...]

Możliwość wdrożenia najnowszych wytycznych AHA/ASA w warunkach polskich

Analizując aktualne wytyczne profilaktyki wtórnej udaru mózgu i TIA, wydaje się, że większość z nich jest możliwa do wdrożenia w Polsce. Znaczna część leków [...]

Podsumowanie

Nowe wytyczne profilaktyki udaru mózgu i TIA sformułowane przez AHA/ASA wskazują na szereg czynników, które mogą predysponować do rozwoju choroby naczyniowej OUN, [...]

Do góry