Dziecko z wielowadziem

dr hab. n. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska

Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zalecenie 33. Zaleca się, aby u każdego dziecka z zespołem mnogich wad rozwojowych wykonywać badanie ultrasonograficzne układu moczowego.

Siła rekomendacji 1C

Zalecenie 34. Sugeruje się, aby dziecko z zespołem wad, w tym dotyczących układu moczowego, pozostawało pod opieką wielospecjalistyczną koordynowaną przez lekarza pierwszego kontaktu.

Siła rekomendacji 2D

W Polsce od 1997 r. dane dotyczące częstości występowania i rodzajów wad wrodzonych są gromadzone w Polskim Rejestrze Wrodzonych Wad Rozwojowych1.

Nieprawidłowości układu moczowego w około 30% powiązane są z występowaniem wad wrodzonych w zakresie innych narządów i układów. U 25-33% płodów z wielowadziem, któremu towarzyszy agenezja jednej nerki, stwierdza się nieprawidłowości kariotypu2. Podobnie dysplazja wielotorbielowata (MCKD – medullary cystic kidney disease) jest związana z większym niż w populacji ogólnej ryzykiem występowania wad wrodzonych innych układów. U 15% dzieci z MCKD stwierdza się współistnienie anomalii dotyczących serca, układu pokarmowego (głównie atrezji przełyku i atrezji jelita) oraz układu rozrodczego. Obecność nieprawidłowości w zakresie małżowin usznych, a także występowanie pojedynczej tętnicy pępkowej wiążą się z częstszym występowaniem wrodzonych wad nerek i układu moczowego, głównie odpływów pęcherzowo-moczowodowych.

Opisano około 200 różnych zespołów wad wrodzonych powiązanych z występowaniem wad wrodzonych układu moczowego3. U 20-30% dzieci z wrodzonymi wadami serca występują wady nerek i układu moczowego4. Także u dzieci z aberracjami chromosomowymi znamiennie częściej obserwuje się wady układu moczowego5.

Dziecko z wadami kilku układów powinno znajdować się pod opieką specjalistyczną koordynowaną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Do góry