Badania elektroneurograficzne i elektromiograficzne w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych

dr hab. n. med. Jan P. Bembenek

Zakład Neurofizjologii Klinicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Jan Bembenek

Zakład Neurofizjologii Klinicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

e-mail: jbembenek@ipin.edu.pl

  • Badania elektroneurograficzne i elektromiograficzne są coraz częściej stosowane w praktyce klinicznej w celach diagnostycznych, prognostycznych i w monitorowaniu efektów leczenia u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi, a ich wyniki muszą być interpretowane łącznie z wywiadem chorobowym i obrazem klinicznym
  • Pełne i wyczerpujące dane na skierowaniu do pracowni EMG pozwalają na odpowiedni wybór nerwów i mięśni do badania, a co za tym idzie – na rozwianie wątpliwości diagnostycznych lekarza kierującego


W 1852 r. Hermann von Helmholtz po raz pierwszy wykonał badanie elektroneurograficzne (ENG), dokonując pomiaru szybkości przewodzenia w nerwach u ludzi. W kolejnych latach postęp techniczny oraz lepsze zrozumienie anatomii i procesów chorobowych doprowadziły do większego wykorzystania badań elektrodiagnostycznych (EDX – electrodiagnostic). Elektromiografia (EMG) i ENG stały się praktycznymi badaniami dzięki publikacjom Weddella, Hodesa, Dawsona i Scotta w latach 40. XX wieku. Obecnie EDX są cennym narzędziem w rękach lekarzy w procesie diagnozowania oraz leczenia chorób i zaburzeń nerwowo-mięśniowych1.

Badania elektrodiagnostyczne są pomocne w diagnostyce i ustalaniu przyczyn osłabienia, zaniku mięśni i objawów czuciowych. Badanie może nie być jednak w stanie określić przyczyny uogólnionego osłabienia, rozlanego bólu lub zmęczenia.

Na skierowaniu na badanie lekarz kierujący musi umieścić konkretne pytanie dla badającego, sformułowane na podstawie badania klinicznego i wywiadu chorobowego. Pozwala to osobom wykonującym badanie EDX na odpowiedni wybór badanych nerwów i mięśni, a to często ułatwia rozwianie wątpliwości klinicznych i przyczynia się do ustalenia ostatecznego rozpoznania. Równie istotne jest dysponowanie wynikami poprzednich badań dla porównania, co pozwoli na ocenę dynamiki i ewentualnej progresji zmian2.

Badania elektrodiagnostyczne są powszechnie stosowane do oceny stanu pacjentów z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi i mogą pomóc potwierdzić rozpoznanie kliniczne, określić lokalizację i stopień nasilenia zmian oraz dostarczyć informacji, które pomogą w dalszym postępowaniu oraz leczeniu. W systemie medycznym o ograniczonych zasobach należy starannie dobrać procedurę diagnostyczną, która skutecznie pomaga lekarzowi ustalić prawidłowe rozpoznanie, a być może – co ważniejsze – zmieni postępowanie i ostatecznie wpłynie na rokowanie pacjenta3.

Na jakie pytania odpowiada ENG/EMG?

Badania elektroneurograficzne i elektromiograficzne są głównie wykorzystywane w ocenie obwodowego układu nerwowego, w tym neuronu ruchowego, korzeni rdzeniowych, splotów, nerwów obwodowych i mięśni. Badania dostarczają ważnych informacji, takich jak:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Na jakie pytania odpowiada ENG/EMG?

Badania elektroneurograficzne i elektromiograficzne są głównie wykorzystywane w ocenie obwodowego układu nerwowego, w tym neuronu ruchowego, korzeni rdzeniowych, splotów, nerwów obwodowych [...]

Którzy chorzy odniosą korzyść z badań EDX?

Badania EDX służą do zlokalizowania zmiany, potwierdzenia spodziewanego rozpoznania, wykluczenia alternatywnych przyczyn i stanów chorobowych, określenia patofizjologii oraz oceny stopnia nasilenia [...]

Czy pacjentów z radikulopatią kierować na badanie EDX?

U chorych z radikulopatią EMG nie jest badaniem wystarczająco czułym ani specyficznym. Czułość EMG u pacjentów z radikulopatią odcinka szyjnego i [...]

Zgodność rozpoznania klinicznego ze skierowania z wynikiem EDX i poprawność skierowań

W jednym z badań oceniono poprawność skierowań na badanie EMG oraz zgodność wyników z podejrzeniem klinicznym35. Analizie poddano wyniki badań 3900 [...]

Pacjenci nieinformowani o istocie i przebiegu badania

Przed wykonaniem badania pacjenci powinni zostać poinformowani o celowości i przebiegu badania. Często jednak nie otrzymują żadnych informacji od lekarzy kierujących [...]

Pułapki i ograniczenia badań ENG i EMG

Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na poprawność wykonania badania i interpretację wyników. Najistotniejsze z nich to:

Podsumowanie

Badania ENG/EMG są cenną pomocą w diagnostyce, monitorowaniu przebiegu i ocenie skuteczności leczenia chorych z zajęciem nerwów obwodowych i mięśni. Niezmiernie [...]

Do góry