Czynniki wpływające na powrót funkcji motorycznych po udarze mózgu

dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,

II Klinika Neurologii,

Instytut Psychiatrii i Neurologii

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

e-mail: idlugosz@ipin.edu.pl

  • W artykule przedstawiono główne czynniki warunkujące powrót do zdrowia po udarze: społeczno-demograficzne, genetyczne, kliniczne, oraz stosowane metody terapeutyczne
  • Omówiono także sugerowane biomarkery wskazujące na powrót funkcji ruchowych po udarze mózgu


Postęp w leczeniu ostrej fazy udaru mózgu w ciągu ostatniej dekady wpłynął na zmniejszenie wczesnej śmiertelności. Nadal brakuje jednak zadowalających strategii terapeutycznych i rehabilitacyjnych mających wpływ na neuroregenerację oraz odzyskiwanie utraconych funkcji motorycznych. Udar pozostaje główną przyczyną niepełnosprawności dorosłych. Stale wzrasta liczba osób żyjących z długoterminowymi następstwami udaru, mającymi negatywny wpływ na ich zdolność do samodzielnego przemieszczania się i jakość życia1-3. W pracy omówiono czynniki wpływające na powrót funkcji motorycznych oraz biomarkery mogące mieć zastosowanie w określaniu rokowania po udarze mózgu.

Czynniki warunkujące powrót do zdrowia po udarze dzielimy na: społeczno-demograficzne, genetyczne i kliniczne.

Czynniki społeczno-demograficzne

Do czynników społeczno-demograficznych mających wpływ na powrót funkcji po udarze mózgu zalicza się:

  • wiek
  • płeć
  • rasę
  • status społeczno-ekonomiczny i inne.

Starszy wiek jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym dla powrotu funkcji ruchowych po udarze niedokrwiennym i krwotocznym. Jest to szczególnie widoczne w ocenie wczesnych wyników po udarze4. Wpływ wieku na wyniki długoterminowe jest mniej wyraźny5. Oceniając wpływ wieku na powrót do zdrowia po udarze, należy uwzględniać jednocześnie choroby współistniejące związane z wiekiem czy warunki społeczne.

Jako czynnik warunkujący gorsze rokowanie po udarze mózgu wskazywana jest płeć żeńska. Kobiety rzadziej osiągają całkowitą niezależność funkcjonalną i częściej są niepełnosprawne po udarze niż mężczyźni. Przyczyny różnic w rokowaniu w zależności od płci nie są dokładnie określone, ale kobiety częściej cierpią na objawy depresyjne i zmęczenie, które mogą pośrednio mieć negatywny wpływ na powrót do zdrowia5.

Rokowanie po udarze mózgu osób rasy czarnej, podobnie jak i innych mniejszości etnicznych, jest gorsze w porównaniu z rasą białą. U osób rasy czarnej występuje zwykle większe upośledzenie funkcji, które też wolniej się cofa, jednak w ciągu 3-6 miesięcy osiągają one przybliżoną sprawność w aktywnościach codziennego życia do sprawności osób rasy białej5. Brakuje dobrze przeprowadzonych badań oceniających wpływ rasy na powrót do zdrowia po udarze.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czynniki genetyczne

Kilka badań genetycznych wiązało niektóre polimorfizmy pojedynczego nukleotydu ze zwiększonym ryzykiem udaru mózgu i innych chorób układu sercowo-naczyniowego lub nasileniem objawów [...]

Czynniki kliniczne

Do czynników klinicznych mających wpływ na powrót funkcji ruchowych po udarze mózgu zalicza się:

Rehabilitacja po udarze mózgu

Obecnie nie ma jednoznacznie określonej optymalnej interwencji neurorehabilitacyjnej stosowanej w celu poprawy powrotu funkcji motorycznych po udarze mózgu. Badano wiele różnych [...]

Biomarkery w określaniu rokowania po udarze mózgu

Biomarkery mogące mieć zastosowanie w określaniu rokowania co do powrotu sprawności ruchowej po udarze mózgu możemy podzielić na:

Podsumowanie

Postęp w opiece medycznej nad pacjentami w ostrej fazie udaru mózgu w ciągu ostatniej dekady miał wpływ na zmniejszenie wczesnej śmiertelności. [...]

Do góry