Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Ocena bezpieczeństwa i skuteczności zilukoplanu u pacjentów z miastenią uogólnioną

lek. Bartłomiej Borawski

Miastenia uogólniona (MG – myasthenia gravis) to przewlekła, nieprzewidywalna i wyniszczająca rzadka choroba, której często towarzyszy wysokie obciążenie związane z leczeniem oraz wciąż niezaspokojone zapotrzebowanie na bardziej skuteczne i dobrze tolerowane interwencje terapeutyczne. Zilukoplan jest podskórnym makrocyklicznym peptydowym inhibitorem dopełniacza C5.

Celem badaczy była ocena bezpieczeństwa, skuteczności i tolerancji zilukoplanu u chorych z miastenią uogólnioną. Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy RAISE przeprowadzono w 75 ośrodkach w Europie, Japonii i Am...

Badanie dowodzi, że zilukoplan jest nową potencjalną opcją terapeutyczną dla pacjentów z miastenią uogólnioną AChR-dodatnią. Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność zilukoplanu są obecnie oceniane w trwającym otwartym badaniu przedłużonym.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności zilukoplanu u pacjentów z miastenią uogólnioną

Miastenia uogólniona (MG – myasthenia gravis) to przewlekła, nieprzewidywalna i wyniszczająca rzadka choroba, której często towarzyszy wysokie obciążenie związane z leczeniem [...]

Do góry