Bezobjawowa zmiana na dnie oka lewego u 64-letniego mężczyzny

lek. Wojciech Adamski
dr n. med. Iwona Rospond-Kubiak
dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. nadzw. UM

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji: dr n.med. Iwona Rospond-Kubiak, Katedra i Klinika Okulistyki UMP, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

W artykule opisano chorego z przypadkowo wykrytym ciałem obcym wewnątrzgałkowym i zmianami pourazowymi powstałymi w następstwie jego penetracji.

Small adamski wojciech opt

lek. Wojciech Adamski

Small rospond  kubiak iwona opt

dr n. med. Iwona Rospond-Kubiak

Small koci%c4%99cki opt

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. nadzw. UM

Wprowadzenie

Autorzy przedstawiają przypadek bezobjawowej zmiany naczyniówki zauważonej podczas rutynowego badania u 64-letniego mężczyzny. Na podstawie badania klinicznego, zdjęcia autofluorescencji, ultrasonografii (USG) oraz optycznej koherentnej tomografii (OCT – optical coherence tomography) wykluczono złośliwy charakter zmiany. Poszerzenie diagnostyki o ultrabiomikroskopię (UBM) i OCT odcinka przedniego pozwoliło dokładnie zlokalizować otwór (ranę wlotową) tęczówki i bliznę rogówki. Na podstawie uzyskanych wyników badań rozpoznano otorbione ciało obce na dnie oka lewego wraz ze zmianami pourazowymi powstałymi w wyniku jego penetracji. W celu wykluczenia żelazicy oka diagnostykę poszerzono o badania elektrofizjologiczne, w których nie stwierdzono żadnych odchyleń. Pacjent pozostaje pod stałą obserwacją okulistyczną, jednak ze względu na brak objawów nie włączano żadnego leczenia.

Opis przypadku

Mężczyzna 64-letni został skierowany do Poradni Onkologicznej Kliniki Okulistyki UM w Poznaniu z podejrzeniem zmiany rozrostowej naczyniówki oka lewego w październiku 2013 r. Pacjent do tej pory nie był leczony okulistycznie, nie zgłaszał dolegliwości ze strony oczu ani pogorszenia ostrości wzroku. Zmianę wykryto przypadkowo podczas rutynowego badania okulistycznego.

W dniu badania stan pacjenta był dobry, wywiad ogólny nieobciążony. Pacjent nie zgłaszał przebytego urazu. W badaniu przedmiotowym stwierdzono najlepszą skorygowaną ostrość wzroku (BCVA – best corrected visual acuity) obu oczu rzędu 1,0. Odcinek przedni ani dno oka prawego nie wykazywały odchyleń od normy.

Badanie dna oka lewego wykazało obecność zmiany naczyniówki poniżej arkady skroniowej dolnej (ryc. 1 A).

Small 28885

Rycina 1. (A) Obraz dna oka lewego – zmiana naczyniówki poniżej arkady skroniowej dolnej, (B) obraz autofluorescencji, (C, D) obraz OCT, (E, F) ultrasonografia wykazująca obecność hiperreflektywnej zmiany z towarzyszącym cieniem akustycznym o wymiarach 2,15 × 2,04 mm i wysokości 1,45 mm

Zmiana ta nie wykazywała autofluorescencji własnej (ryc. 1 B). W badaniu OCT w poprzek zmiany stwierdzono zaburzenie warstw siatkówki z niemożnością prześledzenia ich ciągłości (ryc. 1 C i D). Wykonano badanie USG gałki ocznej lewej, wykazując obecność hiperechogenicznej zmiany o wymiarach 2,16 × 2,04 mm i wysokości 1,45 mm w kwadrancie dolno-skroniowym z charakterystycznym cieniem akustycznym (ryc. 1 E i F).

1. Obraz widoczny na rycinie 1 nie odpowiada obecności:

a. Czerniaka naczyniówki

b. Zmiany pozapalnej

c. Ziarniniaka

d. Guza typu hamartoma

e. Otorebkowanego ciała obcego

Do góry