Schorzenia narządu wzroku jako choroby zawodowe

dr n. med. Alicja Pas-Wyroślak1

prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski2

prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa1

1Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

2Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku USK im. WAM w Łodzi

Adres do korespondencji: dr n. med. Alicja Pas-Wyroślak, Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź. E-mail: alapw@imp.lodz.pl

Uznanie schorzenia za chorobę zawodową regulują odpowiednie przepisy. Chorobę tę rozpoznaje się na podstawie objawów ujawnionych w czasie narażenia zawodowego lub w określonym przepisami czasie po takim narażeniu.

Warunki pracy mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia pracownika. Ewentualnym następstwem ekspozycji na różnego rodzaju narażenia – fizyczne, chemiczne lub biologiczne – mogą być schorzenia o charakterze zawodowym. Również niektóre choroby narządu wzroku mogą być uwarunkowane obecnością w środowisku pracy czynników szkodliwych. Wszystkie schorzenia wywołane warunkami pracy zostały umieszczone w wykazie chorób zawodowych.1 Choroby zawodowe narządu wzroku przedstawiono w tabeli 1.

 

Definicja choroby zawodowej

Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z przeważającym prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym.2

Rozpoznawanie chorób zawodowych

Proces rozpoznawania chorób zawodowych regulują odpowiednie przepisy zawarte w Kodeksie pracy oraz odpowiednich rozporządzeniach. Określają one:

  • definicję choroby zawodowej
  • wykaz chorób zawodowych
  • zasady postępowania w procesie orzeczniczym, w tym zagadnienie odwoływania się od orzeczenia oraz decyzji o chorobie zawodowej.3

Za bezpieczeństwo pracowników odpowiada pracodawca. Na nim ciąży odpowiedzialność za identyfikację i monitorowanie zagrożeń w środowisku pracy. Służby BHP, działając w imieniu pracodawców, oceniają średni czas narażenia zawodowego oraz wartość stę...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka różnicowa chorób zawodowych

W przypadku chorób zawodowych niejednokrotnie występują problemy z identyfikacją czynników etiologicznych.7 Ponadto czasami objawy kliniczne tych schorzeń nie są swoiste. Należy pamiętać, że [...]

Podsumowanie

Reasumując, przy rozpoznawaniu chorób zawodowych muszą być spełnione określone warunki:
Do góry