Nowe terapie AMD – spojrzenie w przyszłość

Marcin Jaworski1

Tomasz Tomczyk1

Sylwia Gładysz1

Anna Babik1

Krzysztof Maria Wilczyński1

dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek2

1Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji: Marcin Jaworski, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice; e-mail: m.jaworski01@gmail.com

Trwają intensywne badania nad nowymi metodami leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. W artykule opisano podstawy teoretyczne, wyniki badań klinicznych leków i strategii postępowania, które mają potencjał zastosowania w terapii AMD.


Wprowadzenie

Zwyrodnienie plamki siatkówki związane z wiekiem (AMD – age-related macular degeneration) jest jedną z najczęstszych przyczyn nieodwracalnej utraty wzroku.1 Z roku na rok choroba ta powoduje upośledzenie widzenia u coraz większej liczby osób, stając się gwałtownie rosnącym problemem naszej cywilizacji. AMD występuje w dwóch postaciach klinicznych: suchej i wysiękowej. Postać wysiękowa, choć rzadsza (15% ogółu przypadków), jest w prawie 90% przyczyną szybkiej utraty widzenia centralnego w przebiegu choroby.

Selektywne inhibitory

Aktywacja dopełniacza odbywa się trzema drogami: klasyczną, alternatywną i lektynową. Niezależnie od sposobu aktywacji jej końcowy etap prowadzi do utworzenia produktu terminalnego wywołującego lizę komórek, zwanego kompleksem atakującym błonę (MAC – membrane attack complex).2

Cechą charakterystyczną klasycznej drogi aktywacji dopełniacza jest jej zależność od przeciwciał. Związanie składnika C1q dopełniacza do kompleksu antygen–przeciwciało inicjuje cięcie proteolityczne. Aktywowana proteaza serynowa C1s ma zdolność rozkładu białek C2 i C4, które następnie po fragmentacji tworzą kompleks noszący nazwę konwertazy C3 drogi klasycznej. Konwertaza ta rozszczepia składową C3 dopełniacza.

Druga w kolejności droga aktywacji dopełniacza, zwana alternatywną, rozpoczyna się od spontanicznej hydrolizy C3 do C3a i C3b. Aktywny składnik C3b wiąże czynnik B, który podobnie jak składowa C3 jest rozbijany na Ba i Bb. W ten sposób powstaje związana z błoną konwertaza C3 drogi alternatywnej.3 Czynnik H istotnie wspomaga czynnik I w hamowaniu konwertazy C3 drogi alternatywnej, a co za tym idzie – hamowaniu reakcji zapalnej. Mutacja czynnika H w genie CFH zmniejsza jego regulacyjny wpływ na czynność dopełniacza, przyczyniając się w ten sposób do powstania patologicznej reakcji zapalnej w plamce siatkówki.4 Powstanie konwertazy C3 inicjuje wytworzenie aktywnej formy C3b, dającej początek kolejnej konwertazie C5 zarówno w drodze klasycznej, jak i alternatywnej. Konwertaza C5 rozkłada białko C5 do C5a oraz fragmentu C5b, który zapoczątkowuje tworzenie MAC.3

Zoptymalizowane terapie skupiające się na poszczególnych elementach układu dopełniacza różnią się w zależności od miejsca działania. Związki zwane selektywnymi inhibitorami układu dopełniacza są obecnie poddawane szczegółowym badaniom klinicznym, ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Modyfikacja procesu widzenia

Kolejną strategią wykorzystywaną w leczeniu AMD jest ingerencja na poziomie cyklu wzrokowego. Może się to odbywać za pośrednictwem związków określanych mianem modulatorów [...]

Neuroprotekcja

Neuroprotekcja jest strategią terapeutyczną coraz częściej wykorzystywaną zarówno w chorobach neurologicznych, jak i okulistycznych. Zadaniem leczenia neuroprotekcyjnego jest zapobieganie śmierci neuronów poprzez ingerencje [...]

Syrolimus (rapamycyna)

Jest to wybiórcza substancja z grupy leków immunosupresyjnych, która hamuje aktywację limfocytów T. Działanie leku opiera się na blokowaniu wewnątrzkomórkowych sygnałów przewodzenia [...]

Liposomy kationowe

Liposomy występują w organizmach żywych i są strukturami powstającymi samoistnie z fosfolipidów. Mają postać pęcherzyków zbudowanych z przestrzeni wodnych oddzielonych od siebie dwiema warstwami fosfolipidów. [...]

Terapie genowe

Najpowszechniejszymi wektorami genowymi wykorzystywanymi we współczesnej terapii są wektory wirusowe. W tym zakresie przodują wywodzące się z niepatogennej rodziny dependowirusów53 wektory AAV (adeno-associated [...]

Komórki macierzyste

Zastosowanie komórek macierzystych będących w I fazie badań klinicznych stwarza nowe możliwości rozwoju strategii terapeutycznych dla suchej i wysiękowej postaci AMD.78

Podsumowanie

AMD jest złożoną jednostką chorobową, która długo będzie kluczowym problemem do rozwiązania w okulistyce – z uwagi na rosnącą chorobowość w starzejących się populacjach. [...]

Do góry