Oko w oko z temidą

Aktualna wiedza medyczna i należyta staranność a odpowiedzialność lekarza

Krzysztof Izdebski

prawnik, specjalista prawa medycznego, Rzecznik Praw Lekarza Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu

Adres do korespondencji: Krzysztof Izdebski, Rzecznik Praw Lekarza Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu; e-mail: k.izdebski@kpiw.pl

Leczenie zgodne z wymogami aktualnej wiedzy medycznej oraz przy dołożeniu należytej staranności chroni lekarza przed odpowiedzialnością.

Małoletni Krystian K., w imieniu którego działał jego ojciec Marian K., wystąpił z pozwem przeciwko szpitalowi wojewódzkiemu położonemu w dużej górskiej miejscowości. W pozwie tym ojciec dziecka domagał się zasądzenia od szpitala oraz jego ubezpieczyciela solidarnie kwoty w wysokości 800 tys. zł jako zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną utratą wzroku przez dziecko oraz zasądzenia dożywotniej renty w kwocie 1826 zł.

Pozwany szpital oraz ubezpieczyciel zażądali oddalenia powództwa. Ubezpieczyciel zaznaczył, że w drodze postępowania likwidacyjnego wypłacił powodowi (do rąk przedstawiciela ustawowego, tj. ojca Krystiana K.) kwotę 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, przy czym zgodnie z umową ubezpieczeniową odpowiada za szkodę powstałą w wyniku jednego zdarzenia do kwoty 500 tys. zł.

Od narodzin same kłopoty

Krystian K. urodził się w pozwanym szpitalu przez cesarskie cięcie 15 listopada 2004 r. w 30 tygodniu ciąży, z wagą urodzeniową 1200 g, w stanie ciężkim, uzyskując 4 pkt w skali Apgar. Leczony był na oddziale noworodkowym z pododdziałem intensywnej terapii noworodka tego samego szpitala od 15 listopada 2004 r. do 8 stycznia 2005 r., ponieważ wymagał intensywnej terapii farmakologicznej i tlenoterapii.

W następstwie leczenia stan zdrowia dziecka się normalizował. Z dokumentacji lekarskiej wynika, że chłopiec miał być badany przez okulistę w 4 tygodniu życia, zgodnie z wytycznymi Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie Pediatrii i Medycyny Szkolnej dotyczącymi niemowląt zagrożonych rozwojem retinopatii wcześniaków.

Badanie okulistyczne nie odbyło się z powodu gwałtownego pogorszenia się ogólnego stanu zdrowia noworodka wywołanego wstrząsem septycznym.

Pierwsze badanie oczu przeprowadził w 6 tygodniu życia dziecka (5 stycznia 2005 r.) lekarz Marek P. posiadający drugi stopnień specjalizacji w zakresie okulistyki. Badanie nie wykazało zmian chorobowych dna oka. Okulista zlecił kolejne badanie kontrolne za 6 tygodni.

Małego Krystiana wypisano z oddziału do domu z zaleceniem kontroli okulistycznej we wskazanym wyżej terminie. Podczas tejże kontroli, przeprowadzonej w trzecim miesiącu życia dziecka, lekarz okulista Jan B. stwierdził zaawansowane zmiany w oczach oraz zwłóknienie pozasoczewkowe. W trakcie postępowania sądowego lekarz ten zeznał, że w momencie badania Krystiana retinopatia występowała u niego w stopniu zaawansowanym. Było to stadium przejściowe od odwarstwienia się siatkówki po jej zarośnięcie w lejek.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opinia biegłych: to był błąd!

Według opinii powołanego przez sąd biegłego z dziedziny okulistyki, skoro badania okulistycznego chłopca w 4 tygodniu życia nie można było wykonać w związku z pogorszeniem [...]

Sąd uznał odpowiedzialność szpitala

Na podstawie opinii biegłego sąd I instancji przyjął, że pominięcie badania gałek ocznych Krystiana w 8 tygodniu życia mogło mieć istotne znaczenie dla [...]

Apelacja szpitala

Pozwany szpital zaskarżył wyrok. Zarzucił sądowi I instancji, że ten popełnił błąd, przyjmując, że szpital dopuścił się istotnych zaniedbań skutkujących doprowadzeniem Krystiana [...]

Sąd odwoławczy nie uwzględnia apelacji szpitala

Sąd odwoławczy uznał, że nie ma podstaw do tego, aby uwzględnić stanowisko pozwanego szpitala.

Aktualna wiedza medyczna i należyta staranność

Do istotnych kwestii, z którymi mamy do czynienia w opisanej sprawie, należą określone zarówno w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jak i ustawie o prawach pacjenta [...]

Do góry