Retinopatia wcześniaków – przegląd piśmiennictwa

lek. Anna Modrzejewska

lek. Tomasz Kubacki

lek. Martyna Chrzanowska

dr hab. n. med. Monika Modrzejewska, prof. PUM

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Szczecin

Adres do korespondencji: lek. Tomasz Kubacki, Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, e-mail: orkat@o2.pl

Dzięki rozwojowi nowych technologii na oddziałach neonatologicznych ratuje się coraz mniejsze noworodki. Ceną za przeżywalność jest m.in. zaburzenie narządu wzroku w postaci retinopatii wcześniaków – najczęstszej przyczyny ślepoty u dzieci.

Wprowadzenie

Według World Health Organization (WHO) najczęstszą przyczyną ślepoty u dzieci [definiowanej jako widzenie poniżej 1,3 w skali logMAR (3/60 wg tablic Snellena)] jest retinopatia wcześniaków (ROP – retinopathy of prematurity); kolejne miejsca zajmują zaćma (28%) oraz anomalie gałki ocznej (11%).1 ROP to naczyniopochodne zaburzenie siatkówki występujące u przedwcześnie urodzonych noworodków prowadzące do ślepoty.2 Opisana w 1942 r. przez amerykańskiego okulistę Ernesta Terry’ego, nazywana przedsoczewkową fibroplazją (RLF – retrolental fibroplasia), ROP była definiowana jako postępująca choroba dzieci przedwcześnie urodzonych z niską urodzeniową masą ciała, w której dochodziło do formowania tkanki włóknistej poza soczewką, co skutkowało poważnym uszkodzeniem wzroku lub ślepotą.3 Zgodnie z definicją WHO poród przedwczesny obejmuje 22-37 tydzień ciąży (Hbd).

Epidemiologia

W Stanach Zjednoczonych ROP jest nadal przyczyną ślepoty w 14%.4 W Polsce, zgodnie z danymi zebranymi przez Seroczyńską i wsp., odsetek ten w latach 1974-2004 wynosił 11,4%.5 Według innych autorów w Polsce w latach 2003-2012 chorobę tę rozpoznano u 19,3% ogółu badanych dzieci poddanych badaniom profilaktycznym.6 ROP rozwija się najczęściej u dzieci z hipotrofią wewnątrzmaciczną (IUGR – intrauterine growth restriction),7 u 43% wcześniaków urodzonych przed 29 Hbd oraz u 23% urodzonych między 29 a 31 Hbd.8

Czynniki ryzyka

Rozwój unaczynienia siatkówki następuje ok. 15-16 Hbd poprzez odśrodkowy wzrost mezenchymalnych komórek wrzecionowatych mających swój początek na tarczy nerwu wzrokowego. Unaczynienie postępuje obwodowo i kończy się w 36 Hbd w kwadrantach nosowych, a ok. 40 Hbd – w kwadrantach skroniowych. Proces dojrzewania naczyń w części obwodowej siatkówki może trwać nawet do 5 miesiąca po urodzeniu.

Największy wpływ na wystąpienie ROP ma wiek urodzeniowy dziecka, który koreluje z zaawansowaniem procesu choroby.6 Niezależnym czynnikiem ryzyka jest wolny przyrost masy ciała w pierwszych 6 tygodniach życia dziecka.9 Brak przyrostu masy ciała wiąże się z niższym poziomem insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 (IGF-1 – insulin-like growth factor 1), który odgrywa znaczącą rolę w patogenezie ROP.10 Stwierdzono, że zarówno niski przyrost masy ciała, jak i niskie stężenie IGF-1 w surowicy w pierwszych tygodniach życia korelowały z nasileniem ROP.11

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Patomechanizm

Rozwój ROP przebiega w dwóch etapach: przedwczesny poród prowadzi do przerwania prawidłowego rozwoju siatkówki, co wraz z intensywną tlenoterapią ogólną skutkuje hiperoksją, spadkiem [...]

Diagnostyka

Diagnostyka ROP polega na dokładnej ocenie dna oka z użyciem kropli mydriatycznych, po rozszerzeniu źrenicy i znieczuleniu za pomocą kropli analgetycznych. Do [...]

Klasyfikacja

Klasyfikacja ROP opiera się na określeniu lokalizacji zmian (strefy I-III; ryc. 1), ich zaawansowania (stadia 1-5) oraz obecności choroby plus.18

Badania przesiewowe według wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) z 25 października 2016 r., opracowanymi przez Zespół Ekspertów Sekcji Okulistyki Dziecięcej PTO,19 badanie okulistyczne należy [...]

Różnicowanie

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić rodzinną witreoretinopatię wysiękową (FEVR – familial exudative vitreoretinopathy), określaną także jako zespół Criswicka-Schepensa, oraz przetrwałe hiperplastyczne pierwotne [...]

Leczenie

Według danych z piśmiennictwa aż 92-96% ROP ulega spontanicznej regresji bez jakiejkolwiek interwencji leczniczej, a tylko u 10% wcześniaków badanych profilaktycznie rozwiną się ciężkie [...]

Powikłania

ROP o łagodnym przebiegu (stadia 1 i 2) zazwyczaj ustępuje spontanicznie i nie wpływa na ostrość wzroku i strukturę siatkówki bardziej niż poród przedwczesny u dzieci [...]

Profilaktyka

Nie udowodniono skuteczności jakiejkolwiek suplementacji dożylnej jako profilaktyki ROP u wcześniaków.51

Podsumowanie

Dzięki rozwojowi nowych technologii podtrzymujących życie na oddziałach neonatologicznych przeżywają coraz mniejsze noworodki,

Do góry