Ocena konfiguracji tęczówki

Small ryc 3 fmt

Rycina 3. Wklęsła konfiguracja tęczówki u młodego, 27-letniego pacjenta z zespołem rozproszenia barwnika. Widoczna również duża powierzchnia kontaktu tęczówkowo-soczewkowego

  • Small 32466
  • Small 32467

Rycina 4. Pacjentka ze skrajnie zaawansowaną, dokonaną jaskrą fakomorficzną. W UBM widoczny kontakt tęczówkowo-rogówkowy z przyleganiem całej powierzchni tęczówki do śródbłonka na obszarze 360° i pęczniejącą soczewką, która wraz z przypartą tęczówką wypełnia całą komorę przednią (A). Badanie USG w prezentacji B potwierdza występowanie bardzo dużej soczewki u pacjentki

Small ryc 5 opt

Rycina 5. Biomikroskopowy obraz wąskiego kąta tęczówkowo-rogówkowego u pacjentki z konfiguracją typu iris plateau. Uwagę zwracają charakterystyczne „schodkowe” ugięcie tęczówki powodujące prawie całkowite zamknięcie kąta (1), wyrostki rzęskowe skierowane ku przodowi (2), brak bruzdy rzęskowej (3)

  • Small 32729
  • Small 32695

Rycina 6. Cysty nabłonka barwnikowego tęczówki w UBM w przekroju południkowym (A) i poprzecznym (B). W obu przekrojach widoczny kontakt tęczówkowo-rogówkowy, a więc zamknięcie kąta przez tęczówkę zniekształconą i wypchniętą ku przodowi z powodu cysty

Small 34145

Rycina 7. Czerniak ciała rzęskowego oka prawego. Fotografie przedstawiają obrazy gonioskopowe (zdjęcia ułożono wg rzeczywistej, nieodwróconej lokalizacji) oraz odpowiadające im skany UBM. W badaniu gonioskopowym stwierdzono naciek guza w kącie we wszystkich kwadrantach z wyjątkiem górno-nosowego (D). W UBM widoczna masa w kącie przesączania na godzinie 9.00 (A), natomiast w pozostałych przekrojach na godzinach 12.00 (B), 6.00 (C), 3.00 (D) nie uwidoczniono masy guza. W tym przypadku naciek uwidoczniony w UBM obejmował znacznie mniejszy zakres niż w rzeczywistości, a prawidłową ocenę rozległości guza umożliwiła gonioskopia, co jest dowodem na uzupełniający, a nie wymienny charakter obu badań

Ultrabiomikroskopia powinna być wykonywana już w początkowej fazie diagnostyki jaskry, dzięki niej można bowiem ocenić nie tylko kąt tęczówkowo-rogówkowy, ale inne cechy anatomiczne przedniego odcinka gałki ocznej mające wpływ na wysokość ciśnienia wewnątrzgałkowego. Należy podkreślić, że oceny takiej nierzadko nie można dokonać za pomocą AS-OCT, w której obraz powstaje w wyniku rejestracji wyemitowanej, a następnie odbitej od struktur gałki ocznej fali świetlnej. W związku z tym struktury, które w dużym stopniu pochłaniają falę świetlną, np. nabłonek barwnikowy tęczówki, przysłaniają te znajdujące się za nimi i uniemożliwiają ich obrazowanie. Dlatego AS-OCT nie umożliwia dokładnej oceny zmian zlokalizowanych na wewnętrznej powierzchni tęczówki (np. cysty), anatomii wyrostków ciała rzęskowego ani prawidłowego położenia soczewki naturalnej czy sztucznej.

Specjalista prowadzący leczenie pacjenta z jaskrą powinien wiedzieć, z jaką konfiguracją tęczówki ma u niego do czynienia, jaka jest morfologia soczewki i w jaki sposób wpływa ona na głębokość komory przedniej oraz kąt przesączania.

Zarówno konfigurację, jak i miejsce przyczepu tęczówki można ocenić w badaniu gonioskopowym. Badania obrazowe natomiast pozwalają na wygodniejszą i często rozstrzygającą analizę konfiguracji tęczówki, a przy okazji – udokumentowanie jej parametrów.

Identyfikacja wklęsłej konfiguracji tęczówki i ewentualnie kontaktu jej tylnej powierzchni z soczewką wraz z badaniem w lampie szczelinowej stanowi znaczne ułatwienie w diagnostyce zespołu rozproszonego barwnika leżącego u podstawy patogenezy jaskry barwnikowej (ryc. 3). Pacjenci z zespołem rozproszonego barwnika mają tęczówkę wklęsłą na obwodzie, wyrostki rzęskowe umiejscowione są bezpośrednio za tęczówką, a długość odcinka kontaktu tęczówkowo-soczewkowego (ILCD – iris-lens contact distance) jest duża.4 Dzięki UBM udało się potwierdzić występowanie w tym zespole mechanizmu odwróconego bloku źrenicznego oraz fakt, że czynności takie jak mruganie, wysiłek fizyczny, akomodacja powodują uwypuklenie się tęczówki ku tyłowi, zwiększenie kontaktu tęczówkowo-soczewkowego (w tym między nabłonkiem barwnikowym tęczówki a obwódką rzęskową) i mechaniczną utratę barwnika z tylnej powierzchni tęczówki.5

Tęczówka wypukła jest typowa dla bloku źrenicznego, bloku rzęskowego oraz sytuacji, w których soczewka o dużym wymiarze przednio-tylnym wypycha tęczówkę ku przodowi. U części pacjentów identyfikacja czynnika soczewkowego wpływającego na zwyżki IOP w badaniu w lampie szczelinowej nie jest oczywista i wtedy UBM jest badaniem rozstrzygającym. Soczewki o dużym wymiarze przednio-tylnym powodują uwypuklenie tęczówki, spłycenie komory przedniej oraz zwężenie kąta przesączania, a w zaawansowanych przypadkach prowadzą do powstania jaskry fakomorficznej (ryc. 4). Za pomocą badania UBM udało się uwidocznić kolejne etapy powstawania bloku źrenicznego i potwierdzić w ten sposób teorię dotyczącą sposobu, w jaki do niego dochodzi.3

Tęczówka płaska, z charakterystycznym ugięciem na obwodzie, jest charakterystyczna dla konfiguracji typu iris plateau. UBM jest niezwykle przydatnym narzędziem w diagnozowaniu pacjentów zarówno z zespołem, jak i konfiguracją płaskiej tęczówki. Identyfikacja charakterystycznych cech iris plateau podczas badania, takich jak wąski kąt (TIA – trabecular iris angle) <10°, przednie położenie ciała rzęskowego, które napiera na obwodową tęczówkę, brak bruzdy rzęskowej w odległości 500 µm od ostrogi twardówki, charakterystyczne ułożenie tęczówki płasko i prostopadle do trabekulum (ryc. 5),6 pozwala na ustalenie właściwego rozpoznania i podjęcie decyzji o optymalnym leczeniu. Jest to istotne zwłaszcza u pacjentów, u których wąski czy zamknięty kąt ma mieszaną etiologię i wymaga w pierwszej kolejności irydotomii, by wyeliminować blok źreniczny, a dopiero w dalszej – irydoplastyki.

Ocena jakościowa kąta tęczówkowo-rogówkowego

Jakościowej oceny kąta tęczówkowo-rogówkowego powinno się dokonywać w gonioskopii, w  której możliwe jest określenie występowania i ilości barwnika w kącie, stwierdzenie neowaskularyzacji czy zrostów. Parametry te trudno zobrazować i jednoznacznie ocenić w UBM, choć w przypadku zespołu rzekomego złuszczania nabłonka torebki, przy szerokim kącie, można czasami uwidocznić materiał pseudoeksfoliacyjny. Jest on widoczny w postaci drobnych, hiperechogennych struktur znajdujących się na brzegu źrenicznym tęczówki, w kącie tęczówkowo-rogówkowym, na powierzchni soczewki lub na śródbłonku.7

W przypadku stwierdzenia w gonioskopii zmian obturujących kąt czy uwypuklenia sugerującego wzrost patologicznej masy do tyłu od tęczówki warto skorzystać z UBM jako badania pomocniczego, które pozwala na potwierdzenie występowania patologii, a nierzadko – na dokładną ocenę ich wielkości i charakteru. Standardowe badanie gonioskopowe nie zawsze bowiem jest w stanie odpowiedzieć na pytanie o charakter czy punkt wyjścia zmiany, zwłaszcza w przypadku zmian wychodzących z nabłonka barwnikowego tęczówki, np. cyst (ryc. 6), czy z ciała rzęskowego, np. guzów (ryc. 7). Należy tu jednak po raz kolejny zaznaczyć, że UBM jest jedynie badaniem pomocniczym. Jest to szczególnie istotna uwaga w kontekście zmian rozrostowych, których rozległość oceniana w UBM może być niezgodna z rzeczywistą wielkością nacieku uwidacznianą w gonioskopii. Przykład takiej sytuacji klinicznej przedstawiono na rycinie 7.

Jaskra złośliwa

Jaskra złośliwa może wystąpić praktycznie po każdym zabiegu wewnątrzgałkowym, a także po irydotomii, a nawet kapsulotomii laserowej. Istnieją różne hipotezy na temat patogenezy tego niezwykle groźnego i trudnego do opanowania stanu klinicznego. Bezpośrednim powodem dużej zwyżki IOP towarzyszącej jaskrze złośliwej jest zamknięcie kąta przesączania na skutek skrajnie przedniego przemieszczenia przepony tęczówkowo-soczewkowej w oczach fakijnych i pseudofakijnych bądź ciała szklistego w przypadku oczu afakijnych. Dzieje się tak z powodu odwrócenia kierunku krążenia cieczy wodnistej z przedniego na tylny i akumulacji płynu w tylnym segmencie gałki ocznej. W rezultacie dochodzi do znacznego spłycenia bądź wręcz zniesienia komory przedniej, rozległego kontaktu tęczówkowo-rogówkowego skutkującego zamknięciem kąta przesączania oraz do bloku źrenicznego, a w konsekwencji – do znacznej i opornej na leczenie zwyżki IOP (ryc. 8).

Do góry