Zmiana głębokości komory przedniej u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta po SLT

lek. Ewa Studzińska

płk w st. sp. dr n. med. Adam Jarmak

Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Adres do korespondencji: lek. Ewa Studzińska, Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala, Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz, e-mail: sinuel.7@gmail.com

  • W artykule omówiono badanie z udziałem 32 pacjentów z Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu oceniające głębokość komory przedniej przed zabiegiem selektywnej laserowej trabekuloplastyki i po nim między kwietniem 2018 a lutym 2019 roku

Najlepszym sposobem zahamowania progresji neuropatii jaskrowej jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Najczęściej w tym celu stosowane jest leczenie miejscowe kroplami przeciwjaskrowymi. Coraz szersze grono zwolenników, pragnących osiągnąć wyżej wymieniony cel, w ostatnich latach zdobywa selektywna laserowa trabekuloplastyka (SLT – selective laser trabeculoplasty). Może ona być stosowana zarówno jako metoda pierwszego rzutu, jak i w terapii skojarzonej z leczeniem miejscowym1. W związku z coraz większym zainteresowaniem laseroterapią jaskry powstają również prace opisujące ją jako kosztowną2. Inni autorzy badają interakcje zachodzące między leczeniem laserowym a leczeniem farmakologicznym oraz możliwe objawy niepożądane takiego postępowania1. Wielu badaczy jest jednak zdania, że SLT jest metodą równie skuteczną jak monoterapia farmakologiczna z zastosowaniem leków miejscowych3. Efekt ten został zbadany między innymi przez zespół badawczy Kadasiego. Sugerowano preferowanie laseroterapii w związku z mniejszą liczbą objawów niepożądanych w porównaniu z długotrwałą farmakoterapią miejscową1. Wykazano również, że u około 60% pacjentów spadek wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego wyniósł >20%, niezależnie od zaawansowania neuropatii jaskrowej. Udowadnia to skuteczność SLT w osiąganiu głównego celu w terapii jaskry1. Skuteczność zabiegu SLT z czasem maleje, powtórne wykonanie procedury daje jednak efekty porównywalne z pierwszym zabiegiem4-6.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cele

Nie opisywano dotychczas zmian zachodzących w komorze przedniej po wykonaniu SLT. Parametry te mają istotne znaczenie nie tylko w prognozowaniu postępu choroby i określaniu [...]

Materiały i metody

Do badania włączono 32 osoby z jaskrą pierwotną otwartego kąta, 15 kobiet w wieku 24-79 lat (średnia wieku 51,5 roku) oraz 17 mężczyzn [...]

Wyniki

Przed wykonaniem SLT głębokość komory przedniej w całej grupie badawczej wynosiła od 2,42 do 3,73 mm (średnio 3,075 mm). W grupie kobiet wartości [...]

Wnioski

Zabieg selektywnej laserowej trabekuloplastyki jest skuteczny nie tylko w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego, ale również w pogłębianiu komory przedniej. Jest to istotny wniosek w aspekcie [...]
Do góry