Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w okulistycznej praktyce klinicznej – wybrane przykłady

dr n. med. Arkadiusz Zegadło1

dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska, prof. nadzw. WIM2

dr n. med. Artur Maliborski1

1Zakład Radiologii Lekarskiej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

2Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Arkadiusz Zegadło, Zakład Radiologii Lekarskiej Wojskowego, Instytutu Medycznego w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, e-mail: azegadlo@wim.mil.pl

  • W artykule przedstawiono, na podstawie doświadczeń autorów, wybrane przykłady użycia ultrasonografii dopplerowskiej w praktyce klinicznej  
  • Omówiono też możliwości i ograniczenia ultrasonografii dopplerowskiej z użyciem koloru  

Ocena naczyń przy użyciu ultrasonografii dopplerowskiej

Naczynia pozagałkowe są strukturami na tyle drobnymi, że skanowanie metodami MR i TK nie pozwala na ich uwidocznienie poza tętnicą oczną. Pozostałe tętnice są widoczne tylko dzięki wykorzystaniu zjawiska przesunięcia dopplerowskiego w USG. Rutynowo w ultrasonografii dopplerowskiej ocenia się przepływy w tętnicy ocznej (OA – ophthalmic artery), tętnicy i żyle środkowej siatkówki (CRA – central retinal artery i CRV – central retinal vein), tętnicach rzęskowych tylnych krótkich (SPCA – short posterior ciliary artery) po stronie nosowej i skroniowej nerwu wzrokowego. Chociaż pomiary przepływu krwi w tętnicy ocznej są cenne, należy zdawać sobie sprawę, że naczynie to obejmuje szereg gałązek nieunaczyniających oka, takich jak tętnica łzowa czy tętnice sitowe. Należy to wziąć pod uwagę przy interpretacji zmian przepływu krwi mierzonych w badaniu USG z użyciem koloru (CDI – color doppler imaging) w tętnicy ocznej.

Tętnica środkowa siatkówki i jednoimienna żyła przebiegają w centralnej części pasma przedniego odcinka nerwu wzrokowego i są jedynymi naczyniami o stałym anatomicznym przebiegu. Z uwagi na fizjologiczne zwężenie CRA znajdujące się około 2 mm przed tarczą nerwu wzrokowego, spowodowane przez perforatory w blaszce sitowej, prawidłowo tętnicę tę należy badać w odległości >2 mm od ściany gałki ocznej. Wyniki pomiaru CRA w miejscu tego zwężenia są nieprawdziwe, a zmierzone prędkości istotnie wyższe od rzeczywistych1.

Przepływy w tętnicach rzęskowych tylnych krótkich bada się na poziomie CRA i CRV. Należy pamiętać, że USG nie pozwala na identyfikację pojedynczych naczyń SPCA i ich różnicowanie na pęczki okołonerwowe i obwodowe. Gałązki obwodowe SPCA nie unaczyniają tarczy nerwu wzrokowego, co stanowi kolejne ograniczenie tej metody2. Z zasady wykonuje się badanie naczyń położonych jak najbliżej echa nerwu wzrokowego. Przepływ w CRV może być określany jednocześnie z pomiarami w CRA. Odnosząc się do sinusoidalnego kształtu spektrum CRV, do charakterystyki przepływów w tym naczyniu użyto określeń maksymalnej i minimalnej prędkości przepływu krwi. Miejsca pomiarów przedstawiono schematycznie na rycinie 1.

Dodatkowo badanie dopplerowskie umożliwia jakościową ocenę przepływów w naczyniówce, co pomaga w jej identyfikacji w ścianie gałki ocznej (ryc. 2).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Uwagi praktyczne

Aby uzyskać wiarygodne i powtarzalne pomiary CDI, należy dysponować dogłębną wiedzą o anatomii naczyń pozagałkowych, charakterystycznych dla nich wzorcach spektrum oraz identyfikacji miejsc [...]

Ograniczenia oceny dopplerowskiej

Podstawowym problemem jest brak możliwości znalezienia naczynia w badaniu B. Zbyt mała zdolność rozdzielcza USG powoduje, że naczynia mające średnicę 0,1-0,2 mm [...]

Przykłady zastosowania ultrasonografii dopplerowskiej w praktyce klinicznej

Na rycinie 5 przedstawiono lite ognisko melanoma malignum na ścianie tylnej gałki ocznej w sąsiedztwie tarczy nerwu wzrokowego. Uwidoczniono trakcję tętnicy środkowej [...]

Podsumowanie

Badania nad użyciem ultrasonografii dopplerowskiej w okulistyce prowadzone po 1990 roku znacznie wzbogaciły stan wiedzy o patogenezie wielu jednostek chorobowych, w tym chorób społecznych, [...]
Do góry