Kapsulotomia szklistkowa (hialoidotomia) z użyciem lasera Nd:YAG

dr n. med. Adam Cywiński

dr n. med. Katarzyna Lewicka

Śląskie Centrum Leczenia Oczu, Żory

Adres do korespondencji: dr n. med. Adam Cywiński
Śląskie Centrum Leczenia Oczu, ul. Okrężna 11, 44-240 Żory
e-mail: adamcyw@gmail.com

  • Krwotok przedplamkowy jest patologią, która nagle w znaczny sposób upośledza widzenie oka, przy czym z uwagi na bezpośredni kontakt wynaczynionej krwi z siatkówką zaleca się jej szybkie usunięcie w celu poprawy widzenia i uniknięcia przyszłych powikłań
  • W artykule opisano wyniki własne leczenia krwotoków z użyciem metody laserowej, uważanej obecnie za leczenie z wyboru tego schorzenia  


Krwotok przedplamkowy (ryc.1) jest rzadko występującą patologią wnętrza oka. Pojęciem tym określamy wynaczynienie krwi do przestrzeni utworzonej między wewnętrzną powierzchnią siatkówki a tylną powierzchnią torebki ciała szklistego (przestrzeń retrohialoidalna)1. Krew może gromadzić się także pod błoną graniczną wewnętrzną (BGW). Odłączenie ciała szklistego nie wyklucza pojawienia się charakterystycznego układu krwi. Lokalizacja krwotoku ma wpływ na jego kształt, co ma duże znaczenie w diagnostyce różnicowej. Schorzenie może wystąpić w każdym wieku. Stwierdzenie krwotoku w okolicy plamki wymaga nie tylko diagnostyki okulistycznej, ale także wielospecjalistycznej z uwagi na zróżnicowaną etiologię.

Część przyczyn ogólnoustrojowych krwotoku podplamkowego może doprowadzić do trwałej utraty zdrowia, a nawet życia pacjenta2. Wśród najczęstszych wymienia się retinopatię Valsalvy i obecność makrotętniaka siatkówki. Retinopatia Valsalvy jest konsekwencją nagłego wzrostu ciśnienia w obrębie klatki piersiowej lub jamy brzusznej. Stan ten może doprowadzić do szybkiego wzrostu ciśnienia w naczyniach żylnych gałki ocznej z następowym pęknięciem powierzchownych naczyń siatkówki oraz wynaczynieniem krwi. Efekt ten obserwowany jest między innymi jako następstwo gwałtownych wymiotów. Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego w następstwie urazu głowy (retinopatia Putchera) to kolejna przyczyna krwotoku przedplamkowego. Z przyczyn okulistycznych wymienia się zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem (AMD – age-related macular disease).

Rzadsze prawdopodobne przyczyny ogólne to: cukrzyca, choroby hematologiczne, niedokrwistość aplastyczna i białaczka. Krwotoki tego typu u młodych osób i dzieci mogą wywoływać kontakt oka z promieniem lasera neodymowego i zespół dziecka potrząsanego.

Nieleczony krwotok wchłania się samoistnie. Proces ten może trwać kilka tygodni, a nawet miesięcy i zależy od wielkości krwotoku.

Wśród metod terapeutycznych wymienia się:

  • obserwację (wait-and-watch)
  • kapsulotomię szklistkową (laser Nd:YAG lub argonowy)
  • witrektomię tylną
  • inne1-12.

Najefektywniejszymi metodami leczniczymi zalecanymi w tej patologii są kapsulotomia szklistkowa (hialoidotomia) z użyciem lasera Nd:YAG i witrektomia tylna.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pacjenci i metody

W latach 2012-2019 siedmiu pacjentów (7 oczu) poddano zabiegowi kapsulotomii szklistkowej z użyciem lasera fotodysrupcyjnego Nd:YAG. Wszystkie zabiegi wykonano w Śląskim Centrum Leczenia Oczu [...]

Technika zabiegu

Poszerzenie źrenicy wykonano z użyciem 1% roztworu tropikamidu. Po znieczuleniu powierzchni oka roztworem proksymetakainy na gałkę oczną założono soczewkę skupiającą, uprzednio wypełnioną [...]

Wyniki

Zabieg kapsulotomii szklistkowej wykonano w dniu konsultacji w każdym przypadku. Korzystny efekt pojawił się praktycznie natychmiast. Polegał na wynaczynieniu się krwi do komory [...]

Omówienie

Nawiązując do wspomnianego powyżej przypadku, w którym nie uzyskano poprawy po podaniu tPA w połączeniu z endotamponadą gazem SF6, leczenie wdrożono na podstawie rozpoznania, [...]

Wnioski

Jak wykazaliśmy na podstawie wyników naszej pracy, w każdym przypadku uzyskano powrót widzenia do wartości prawidłowych już po siedmiu dniach. Poprawie tej [...]

Do góry