Centralna retinopatia surowicza – współczesne metody terapeutyczne

lek. Natalia Skuza

prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Natalia Skuza

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: natalia.mloczkowska@onet.eu

  • Centralna surowicza chorioretinopatia ma przebieg krótkotrwały i samoograniczający, ale w części przypadków może on być przewlekły i obarczony dużym ryzykiem trwałego pogorszenia ostrości wzroku
  • W artykule przedstawiono współczesne trendy i schematy postępowania terapeutycznego u chorych z centralną surowiczą retinopatią

Centralna surowicza chorioretinopatia (CSC, CSR, CSCR – central serous chorioretinopathy) jest drugą po cukrzycowej najczęściej występującą postacią makulopatii w grupie chorych między trzecią a piątą dekadą życia1. Morfologicznie CSR objawia się surowiczym uniesieniem siatkówki neurosensorycznej (NSD – neurosensory retinal detachement) w okolicy plamki żółtej z towarzyszącym w niektórych przypadkach ogniskowym odwarstwieniem nabłonka barwnikowego (RPE – retinal pigment epithelium).

Przebieg kliniczny i objawy subiektywne zgłaszane przez pacjentów z CSR zależą od lokalizacji. W przypadku zajęcia obszaru dołeczka środkowego obserwuje się objawy zamazanego widzenia na odległość i metamorfopsji przy patrzeniu z bliska oraz względny mroczek centralny i obniżenie poczucia kontrastu w wykonanej perymetrii automatycznej. Analiza demograficzna wskazuje, że schorzenie częściej dotyka mężczyzn niż kobiety, a czynnikami ryzyka wystąpienia choroby są: typ osobowości A, gwałtowny lub długotrwały stres psychiczny, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krzepnięcia, zaburzenia przebiegające ze zwiększoną produkcją endogennego kortyzolu (choroba Cushinga), ciąża, a także przyjmowanie steroidów2.

Etiologia centralnej surowiczej retinopatii nie jest w pełni jasna. Wiadomo, że CSR jest następstwem zwiększonej przepuszczalności naczyń i wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w przestrzeni okołonaczyniowej naczyniówki. Powyższe zmiany prowadzą do fizycznego przełamania bariery nabłonka barwnikowego i gromadzenia się płynu pod siatkówką2. Wśród innych możliwych mechanizmów CSR wskazuje się na dysfunkcję RPE, zaburzenie autoregulacji choriokapilarów naczyniówki, nadkrzepliwość ze zwiększoną agregacją płytek krwi. Za te ostatnie zmiany mogą być odpowiedzialne zwiększone wytwarzanie endogennego kortyzolu lub nadmierne przyjmowanie steroidów egzogennych.

Centralna surowicza chorioretinopatia u młodszych pacjentów występuje zazwyczaj w ostrej postaci o nagłym początku objawów i większość tych przypadków ustępuje samoistnie bez trwałych następstw czynnościowych (ryc. 1 i 2)3. U niektórych chorych mo...

Laseroterapia

Jedną z najwcześniej wprowadzonych metod leczenia CSR była konwencjonalna (nadprogowa) ogniskowa laserokoagulacja siatkówki laserem argonowym aplikowana na miejsce przecieku. Jednak analiza i ocena serii leczonych przypadków dowodzą, że termiczna ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Terapia fotodynamiczna

Fakt ograniczonej skuteczności terapii z użyciem lasera argonowego i poznanie niektórych istotnych aspektów patomechanizmu CSR, w tym nadmiernego rozszerzenia naczyń naczyniówki i wzrostu ich przepuszczalności, [...]

Laseroterapia mikropulsowa

Mimo że konwencjonalna laserokoagulacja siatkówki nie jest obecnie rekomendowana w leczeniu przewlekłego CSR, nawet w przypadku pozadołkowej lokalizacji przecieku płynu, pod siatkówkę, pojawiły [...]

Iniekcje doszklistkowe

Istnieją doniesienia mówiące o tym, że doszklistkowe wstrzyknięcia inhibitorów czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF – vascular endothelial growth factor) wykazują dużą skuteczność [...]

Preparaty diuretyczne

W leczeniu surowiczej chorioretinopatii stosowane są również doustne preparaty, takie jak acetazolamid, należący do sulfonamidowych inhibitorów anhydrazy węglanowej o słabym działaniu diuretycznym. Co [...]

Rola steroidów w patogenezie i leczeniu CSR

Dowiedziono, że steroidy, zarówno dostarczane z zewnątrz (egzogenne), jak i wydzielane endogennie, predysponują do wystąpienia CSR, a także nasilają już występujące objawy choroby. Podkreśla [...]

Niesteroidowe leki przeciwzapalne w leczeniu CSR

Stosowane dotychczas metody leczenia chorych z CSR uwzględniały również zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSAID – nonsteroidal anti-inflammatory drug). NSAID, uznawane obecnie za [...]

Inne preparaty lecznicze w terapii CSR

Metotreksat jest lekiem z grupy antagonistów kwasu foliowego, antymetabolitem, który znalazł zastosowanie w leczeniu przeciwnowotworowym, immunosupresyjnym oraz w leczeniu chorób o podłożu reumatycznym. O ile mechanizm [...]

Eradykacja Helicobacter pylori

W piśmiennictwie pojawiły się sugestie, że istnieje silny związek między infekcją H. pylori a wystąpieniem objawów CSR. Skuteczność leczenia eradykacyjnego zakażenia H. pylori [...]

Podsumowanie

Mimo że większość przypadków centralnej surowiczej chorioretinopatii ma charakter samoograniczający się, istnieje znaczne prawdopodobieństwo przejścia CSR w postać przewlekłą, przebiegającą ze zwiększonym [...]

Do góry