Ortoptyka

Mózgowe uszkodzenie widzenia – terminologia, etiologia i konsekwencje funkcjonalne

dr hab. n. społ. Małgorzata Walkiewicz-Krutak1 tyflopedagog, rehabilitant wzroku słabowidzących

dr n. med. Agnieszka Rosa2 ortoptysta, pedagog, terapeuta zajęciowy Redaktor merytoryczna działu Ortoptyka

1Zakład Tyflopedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
2Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, I Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Agnieszka Rosa

Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju Orticus

ul. Kościuszki 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

e-mail: agarosa@vp.pl 

  • W artykule scharakteryzowano mózgowe uszkodzenie widzenia (w świetle współczesnej wiedzy medycznej), opisano jego etiologię oraz specyfikę trudności w zakresie funkcjonowania wzrokowego dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia
  • Zamieszczone w artykule informacje mogą być pomocne w rozpoznawaniu specyficznych cech mózgowego uszkodzenia widzenia

Stopniowy wzrost liczby dzieci z niepełnosprawnością wzroku o etiologii mózgowej wskazuje na potrzebę rozwijania wiedzy dotyczącej rozpoznawania możliwości wzrokowych i usprawniania widzenia tej grupy dzieci z uwagi na specyficzne cechy ich funkcjonowania. Wyzwaniem, zarówno w obszarze diagnostyki medycznej, jak i pedagogicznej, jest rozpoznawanie cech mózgowego uszkodzenia widzenia, ułatwiające postawienie wczesnej diagnozy i podjęcie oddziaływań stymulujących rozwój dziecka.

Mózgowe/korowe uszkodzenie widzenia (CVI – cerebral visual impairment/cortical visual impairment) u dzieci jest stanem powodującym znaczne zakłócenia w prawidłowym przetwarzaniu bodźców wzrokowych1. Obecnie zaburzenie to jest uznawane za najczęstszą przyczynę upośledzenia wzroku powstającego w dzieciństwie w krajach rozwiniętych2-4.

Do głównych przyczyn prowadzących do CVI należy zaliczyć czynniki okołoporodowe, w tym stany niedotlenienia i niedokrwienia, oraz urazy1,5-7. Dużą grupę ryzyka stanowią dzieci urodzone przedwcześnie, a postępy w opiece medycznej spowodowały zwiększenie przeżywalności wśród skrajnych wcześniaków i noworodków o niskiej masie urodzeniowej, co prawdopodobnie spowodowało zwiększenie częstości występowania CVI8. Stan ten przyczynia się również do zwiększenia świadomości wśród pracowników opieki medycznej i zapotrzebowania na usystematyzowanie zagadnień związanych z wczesną diagnostyką i możliwościami wsparcia dzieci z CVI.

Terminologia

Poważne problemy w zakresie funkcjonowania wzrokowego coraz częściej łączone są ze wzrostem liczby dzieci doświadczających zaawansowanej dysfunkcji mózgu7-9. Wiedza dotycząca funkcjonowania różnych struktur mózgowych u dzieci pozwala obecnie na określenie obszaru zaburzeń, jak również na rozpoznawanie przyczyn dysfunkcji wzroku o etiologii mózgowej, także poza obszarem kory wzrokowej. Między innymi umożliwia rozpoznawanie trudności związanych z przewodzeniem informacji wzrokowych i z funkcjonowaniem asocjacyjnych pól wzrokowych9,10. W rozpoznawaniu etiologii CVI u dzieci mogą być pomocne nowoczesne metody neuroobrazowania mózgu.

Mózgowe uszkodzenie widzenia definiowane jest z perspektywy medycznej i pedagogicznej. Zanim przyjęto i zaczęto stosować termin „mózgowe uszkodzenie widzenia” (cerebral visual impairment), przez kilkadziesiąt lat (od lat 80. XX wieku) funkcjonował...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przyczyny i konsekwencje mózgowego uszkodzenia widzenia

Wśród dominujących przyczyn mózgowego uszkodzenia widzenia wymienia się uszkodzenie mózgu w przebiegu encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej (ENN)26,27. W przypadku dzieci urodzonych o czasie zakres uszkodzenia dotyczy [...]

Specyficzne trudności w zakresie funkcjonowania wzrokowego

U dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia oprócz możliwości wystąpienia obniżenia ostrości wzroku i ograniczeń pola widzenia obserwuje się wiele charakterystycznych cech, reakcji i zachowań, do [...]

Cechy funkcjonowania dzieci z CVI

Autorzy opracowań dotyczących korowego/mózgowego uszkodzenia widzenia przedstawiają tezę o istnieniu swoistych cech funkcjonowania dzieci z tym problemem13,17,24,25,35-37. Występowanie tych kluczowych cech funkcjonowania jest [...]

Rola badania okulistycznego oraz ortoptycznego w procesie diagnozy i wsparcia dziecka z CVI

Ze względu na złożoność trudności doświadczanych przez dzieci z CVI w praktyce okulistycznej i ortoptycznej wskazane jest przeprowadzenie oceny podstawowych parametrów klinicznych i oceny funkcjonalnej [...]

Podsumowanie

Dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia mogą funkcjonować zmiennie w zakresie prezentowanych funkcji poznawczych, w tym reakcji wzrokowych, a konsekwencje uszkodzenia mózgu zależą od stopnia dojrzałości [...]

Do góry