Ortoptyka

Zez rozbieżny okresowy u dzieci – aktualne podejście diagnostyczno-terapeutyczne

lek. Agata Joanna Ordon1,2,4

dr n. med. Agnieszka Rosa1,3 ortoptysta, pedagog, terapeuta zajęciowy Redaktor merytoryczna działu Ortoptyka

dr hab. n. med. Piotr Loba1,4

1Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, I Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

3Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju, Grodzisk Mazowiecki

4Centrum Mikrochirurgii Oka Laser, Warszawa

Adres do korespondencji:

lek. Agata Joanna Ordon

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny,

Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Marszałkowska 24/26, 00-576 Warszawa

e-mail: agata.j.ordon@gmail.com

  • Zez rozbieżny okresowy, stanowiący najczęstszą formę zeza rozbieżnego u pacjentów pediatrycznych, charakteryzuje się okresowym rozbieżnym ustawieniem jednego lub obojga oczu o różnym – w zależności od podtypu – obrazie klinicznym
  • W artykule przedstawiono aktualne metody diagnostyki i leczenia zeza rozbieżnego okresowego u dzieci

Zez rozbieżny okresowy (IXT – intermittent exotropia) charakteryzuje się występowaniem na przemian faz jawnej i ukrytej ze zmienną częstością i okresowością. Jest to jeden z najczęstszych typów zeza u dzieci. W zależności od źródła częstość występowania IXT w populacji oceniana jest na 0,5-1%1,2. Schorzenie to stanowi ok. 25% zezów u dzieci rasy kaukaskiej, a wśród dzieci populacji chińskiej aż 44,9%, dotykając średnio 1 na 30 dzieci w wieku przedszkolnym3. Uważa się, że początek występowania zaburzeń przypada na pierwsze lata życia4, z predylekcją do płci żeńskiej. Istnieją dowody na dziedziczność IXT, lecz jest ona wieloczynnikowa, natomiast niska masa urodzeniowa i palenie przez matki w czasie ciąży są niezależnymi czynnikami ryzyka jego wystąpienia5.

Przyczyny zeza rozbieżnego okresowego nie są do końca poznane. Bierze się pod uwagę dwojaki mechanizm6. W pierwszym faza jawna zeza pojawia się na skutek nieprawidłowego mechanizmu fuzji, której zaburzenie jest u dzieci z IXT stanem wrodzonym. Oko niedominujące ustawia się wtedy rozbieżnie, co jest konsekwencją przewagi dywergencji nad konwergencją u danego pacjenta. Przeciw tej teorii przemawia fakt występowania IXT u dzieci ze średnią i dużą nadwzrocznością, u których powinna przeważać konwergencja.

Drugi mechanizm uwzględnia obecność zaburzeń funkcji mięśni prostych przyśrodkowych. W założeniu dywergencja jest funkcją pasywną, zatem jedynie nieprawidłowa konwergencja lub obniżenie napięcia mięśni za nią odpowiedzialnych mogą doprowadzić do okresowego rozbieżnego ustawienia gałek ocznych u małego dziecka. Przeciw temu poglądowi przemawia natomiast fakt obecności dość dużego zakresu fuzji u dzieci, u których mimo wszystko pojawia się faza jawna zeza.

Rozważając obie powyższe teorie, można stwierdzić, że mechanizm, w którym dochodzi do ujawniania się zeza rozbieżnego okresowego, ma charakter wieloczynnikowy, z różnym stopniem nasilenia u poszczególnych pacjentów. W mniemaniu autorów jest to przyczyną tak zmiennej skuteczności różnych form terapii w tym schorzeniu.

Obraz kliniczny

Głównym objawem zeza rozbieżnego okresowego jest odchylenie oka niedominującego występujące z różną częstością i okresowością. Pojawia się ono, gdy pacjent traci zdolność kontroli fuzyjnej, a więc najczęściej wieczorami, gdy jest zmęczony, osłabio...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Klasyfikacja

Klasyfikacja kliniczna zeza rozbieżnego okresowego, wyróżniająca jego trzy główne typy, została zaproponowana przez Hermanna Martina Buriana w 1965 r.8 Pozostaje ona częściowo [...]

Ocena kontroli zeza

Zez rozbieżny okresowy stanowi znacznie mniejsze zagrożenie dla funkcji widzenia obuocznego niż zez zbieżny akomodacyjny. Ryzyko trwałej utraty zdolności widzenia przestrzennego [...]

Badania diagnostyczne

Aby z jak największym prawdopodobieństwem ustalić właściwą diagnozę, badanie ortoptyczne powinno składać się z:

Leczenie zachowawcze

Mimo że zez rozbieżny okresowy jest najczęstszą formą zeza wśród dzieci, wciąż istnieją kontrowersje dotyczące czasu wdrożenia i wyboru odpowiedniej metody leczenia. [...]

Leczenie operacyjne

Gdy kontrola zeza jest słaba i ujawnia się on często, konieczna staje się interwencja chirurgiczna. Wiek, w którym należy operować dzieci z zezem rozbieżnym okresowym, [...]

Podsumowanie

Zez rozbieżny okresowy to najczęstsza forma egzotropii u dzieci o wieloczynnikowej, nie do końca poznanej etiologii i niejasnym przebiegu naturalnym. Jego diagnostyka i leczenie często [...]

Do góry