Temat numeru

Zwyrodnienie żółtkowate plamki

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska

Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska

Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Chmielna 1, 20-079 Lublin

e-mail: katarzyna.nowomiejska@umlub.pl

  • Zwyrodnienie żółtkowate plamki jako jedna z bestrofinopatii wywołanych mutacjami w genie BEST1
  • Cechy kliniczne, objawy i diagnostyka zwyrodnienia żółtkowatego plamki oraz innych bestrofinopatii


Zwyrodnienie żółtkowate plamki może być opisywane w całym spektrum chorób zwanych bestrofinopatiami. Należą do nich: żółtkowata dystrofia plamki Besta, autosomalnie recesywna bestrofinopatia (ARB – autosomal recessive bestrophinopathy) oraz autosomalnie dominująca witreoretinochoroidopatia (ADVIRC – autosomal dominant vitreoretinochoroidopathy). Obecnie nie wiadomo, w jaki sposób poszczególne mutacje prowadzą do wymienionych fenotypów jednostek chorobowych.

Pierwszy przypadek rodziny z różnymi stadiami zwyrodnienia żółtkowatego został opisany przez niemieckiego okulistę Friedricha Besta w 1905 r.1

Wszystkie bestrofinopatie wywołane są mutacjami w genie BEST1 (opisywanym również jako gen VMD2). Gen BEST1, który został po raz pierwszy opisany w 1998 r., jest zlokalizowany na długim ramieniu chromosomu 11 (11q12-q13)2. Gen ten koduje 585 aminoprotein, które tworzą białko zwane bestrofiną 1. Białko to jest zarówno kanałem chlorkowym, jak i regulatorem obecności wewnątrzkomórkowej jonów Ca++. Białko bestrofina 1, które jest zlokalizowane na błonie podstawnej komórek nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE – retinal pigment epithelium)2,3, jest odpowiedzialne za przeznabłonkowy transport jonów, objętość komórek RPE oraz modulację homeostazy w przestrzeni pod RPE4. Pełna rola bestrofiny nie jest do końca poznana, ale wiadomo, że mutacje genu BEST1 zaburzają funkcję RPE i zewnętrznych segmentów fotoreceptorów, co prowadzi do odwarstwienia centralnej siatkówki neurosensorycznej5. Opisano do tej pory ok. 300 mutacji w genie BEST16-8. Większość nieprawidłowych wariantów polega na zmianie sensu (missense), znajdują się one w większości w eksonie 8. Obserwowana jest niepełna penetracja genu BEST1 i duża zmienność ekspresji, co przejawia się heterogennością fenotypów.

Diagnoza bestrofinopatii stawiana jest na podstawie obrazu klinicznego, tzn. badania dna oka, badania autofluorescencji, optycznej koherentnej tomografii (OCT – optical coherence tomography) oraz wyniku badania elektrofizjologicznego.

Najczęstszą bestrofinopatią jest dystrofia plamki Besta (BVMD – Best vitelliform macular dystrophy) występująca z częstością 1:10 000 w populacji, dziedziczona w sposób autosomalnie dominujący. Choroba ta jest związana z nieprawidłowym wynikiem ba...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cechy kliniczne, objawy i diagnostyka bestrofinopatii

Charakterystyczną cechą BVMD jest akumulacja materiału żółtkowatego w obojgu oczach między nabłonkiem barwnikowym siatkówki a fotoreceptorami w plamce11. Zmiany są obuoczne i zazwyczaj symetryczne, do [...]

Leczenie

Obecnie nie istnieją żadne skuteczne metody leczenia bestrofinopatii. Przypadki ze współistniejącą neowaskularyzacją naczyniówkową należy leczyć iniekcjami doszklistkowymi leków anty-VEGF.

Podsumowanie

Istnieje duża różnorodność fenotypowa u pacjentów z bestrofinopatiami. Zmiany żółtkowate mogą być obrazowane za pomocą różnych metod, takich jak zdjęcie dna oka, badanie [...]

Do góry