Przypadek kliniczny

Biopsja ciała szklistego jako skuteczne narzędzie diagnostyczne w niespecyficznym zapaleniu błony naczyniowej

lek. Marcin Siudziński

lek. Izabela Rogalińska

dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak

Katedra i Klinika Okulistyki,

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 84, 61-592 Poznań

e-mail: irospondkubiak@ump.edu.pl

  • Obecność zagęszczeń w ciele szklistym może towarzyszyć zapaleniu błony naczyniowej lub procesowi nowotworowemu, np. pierwotnemu chłoniakowi szklistkowo-siatkówkowemu
  • W artykule przedstawiono przypadek zapalenia wnętrza gałki ocznej o rzadkiej etiologii, w którym biopsja diagnostyczna ciała szklistego umożliwiła ustalenie prawidłowego rozpoznania

Opis przypadku

Kobieta w wieku 51 lat zgłosiła się w kwietniu 2019 r. do Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z rozpoznaniem zapalenia odcinka przedniego błony naczyniowej w celu konsultacji i dalszego leczenia. Od ok. 2 tygodni chora zgłaszała pogorszenie ostrości wzroku w oku prawym, któremu towarzyszyły ból, światłowstręt i nadmierne łzawienie.

Pacjentka od tygodnia była leczona miejscowo (deksametazon, bromfenak, tymolol, dorzolamid). Około 6 lat temu przeszła operację usunięcia zaćmy z wszczepem tylno­komorowym w obojgu oczach. Poza tym wywiad okulistyczny był nieobciążony. Chora leczyła się ogólnie z powodu nadciśnienia tętniczego i zaburzeń depresyjnych.

W badaniu przedmiotowym najlepsza skorygowana ostrość wzroku (BCVA – best-corrected visual acuity) w oku prawym wynosiła 0,1, w oku lewym 1,0, ciśnienie wewnątrzgałkowe − odpowiednio 17 mmHg i 15 mmHg. W badaniu odcinka przedniego stwierdzono średnio liczne komórki zapalne w cieczy wodnistej i zroszenia na śródbłonku rogówki w oku prawym, jak również liczne zagęszczenia w przedniej części ciała szklistego, uniemożliwiające dokładną ocenę dna oka. W badaniu USG oka prawego (ryc. 1) wykazano liczne niejednorodne zagęszczenia w ciele szklistym i przestrzeni przedsiatkówkowej, z pogrubiałą, odłączoną błoną graniczną tylną. Odcinki przedni i tylny oka lewego nie wykazywały odchyleń od normy.

Ustalono rozpoznanie wstępne zapalenia odcinka tylnego błony naczyniowej oka prawego. W badaniach obrazowych (RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, TK głowy) i w badaniach laboratoryjnych krwi nie wykazano istotnych odchyleń od normy. W celu wykluczenia zespołu maskującego wykonano witrektomię diagnostyczną, pobierając materiał do cytometrii przepływowej i do badań mikrobiologicznych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyniki

Cytometria przepływowa wykazała dominację komórek T (>94%) CD45+, CD3+, CD5+, CD7+, CD34−, ze znaczną przewagą CD4+ nad CD8+ oraz TCRα/β nad [...]

Omówienie

Zapalenie ciała szklistego (vitritis) jest niejednorodną jednostką chorobową, której istotę stanowi obecność procesu zapalnego pod postacią patologicznych zagęszczeń w ciele szklistym, [...]

Podsumowanie

Biopsja ciała szklistego jest nieocenioną metodą diagnostyczną w chorobach narządu wzroku przebiegających z zapaleniem wewnątrzgałkowym. Stanowi szybkie, stosunkowo proste i tanie [...]

Do góry