Temat numeru

Terapia komórkowa w chorobach zwyrodnieniowych siatkówki – stosunek korzyści do ryzyka

lek. Marta P. Wiącek

prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska

I Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska

I Katedra i Klinika Okulistyki,

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

e-mail: anna.machalinska@pum.edu.pl

  • Zastosowanie terapii komórkowej w chorobach zwyrodnieniowych siatkówki, oczekiwane korzyści z tej terapii i możliwe ryzyko z nią związane
  • Omówienie doświadczeń własnych autorek


Mnogość doniesień dotyczących terapii komórkowej w chorobach zwyrodnieniowych siatkówki budzi zainteresowanie, ale także niepokój. Należy zachować niezwykłą ostrożność w formułowaniu wniosków dotyczących skuteczności tej terapii. Trzeba podkreślić, że wdrażanie eksperymentalnych metod leczenia powinno odbywać się jedynie w ośrodkach badawczych mających odpowiednie przygotowanie merytoryczne i zaplecze kliniczne. Monitorowanie pacjentów po tego typu leczeniu powinno być długotrwałe z uwagi na konieczność wykrywania późnych działań niepożądanych. W przypadku wykrycia odwarstwienia siatkówki na skutek powstania trakcji szklistkowo-siatkówkowych niezbędne jest natychmiastowe leczenie operacyjne.

Czym jest terapia komórkowa

Leczenie chorób zwyrodnieniowych siatkówki wciąż stanowi wyzwanie dla współczesnej okulistyki. Złożona patofizjologia, nierzadko łącząca czynniki genetyczne i środowiskowe, utrudnia opracowanie skutecznego schematu leczenia przyczynowego.

Terapia komórkowa to wspólna nazwa grupy heterogennej pod względem rodzaju wyselekcjonowanych komórek, ich pochodzenia, metody przygotowania preparatu, jak również drogi i formy podania. Tym samym komórki te znacząco różnią się właściwościami terapeutycznymi w zależności od ich pochodzenia, sposobu izolacji i hodowli1,2.

Dotychczas opisano próby wykorzystania w okulistyce ludzkich embrionalnych komórek macierzystych o pluripotencjalnej zdolności do różnicowania. Jedną z innowacyjnych technik już wprowadzanych w badaniach klinicznych jest otrzymywanie in vitro nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE – retinal pigment epithelium) z zastosowaniem komórek pluripotencjalnych i szkieletów biomateriałowych2. Należy podkreślić, że wykorzystywanie komórek pochodzących z ludzkich embrionów budzi etyczne i moralne wątpliwości. Kompromisem wydaje się wprowadzenie indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych, będących produktem inżynierii genetycznej.

Pierwsza na świecie próba kliniczna z zastosowaniem ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek (iPSC – induced pluripotent stem cells) dotyczyła przeszczepu autologicznego RPE u pacjenta ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD – age-related macular degeneration) i zakończyła się sukcesem mimo wątpliwości związanych z obecnością pojedynczych niezróżnicowanych komórek w przeszczepianym materiale3. Obecnie prowadzone są próby kliniczne dotyczące przeszczepów allogenicznych z zastosowaniem linii komórek embrionalnych oraz iPSC zdeponowanych w ramach tzw. HLA-haplotype banking. Nie ma jednak danych opisujących długoterminowe bezpieczeństwo tego typu komórek4.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zastosowanie terapii komórkowej w chorobach zwyrodnieniowych siatkówki

Terapia komórkowa wzbudziła ogromne nadzieje wśród chorych z nieuleczalnymi chorobami degeneracyjnymi siatkówki. Tę heterogenną grupę schorzeń można podzielić na zaburzenia wrodzone i nabyte. [...]

Oczekiwane korzyści z terapii komórkowej

Terapia komórkowa należy do dziedziny medycyny regeneracyjnej, w której ten sam środek terapeutyczny może być stosowany niezależnie od szczegółowej etiologii genetycznej lub [...]

Możliwe ryzyko związane z terapią komórkową

Należy podkreślić, że zastosowanie terapii komórkowej w chorobach zwyrodnieniowych gałki ocznej wciąż pozostaje w fazie badań, zarówno nad ich skutecznością, jak i bezpieczeństwem. Pacjent, [...]

Doświadczenia własne

W I Katedrze i Klinice Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przeprowadzono pierwszą w Polsce próbę kliniczną polegającą na zastosowaniu terapii komórkowej w formie doszklistkowej iniekcji autologicznych [...]

Podsumowanie

Kompleksowa procedura pozyskiwania, przetwarzania i stosowania terapii komórkowej wymaga szczegółowych testów oraz standaryzacji metody w modelach przedklinicznych. Obecny stan wiedzy nie pozwala na [...]

Do góry