Small 4202

Ryc. 9 Wyznaczanie granic resekcji.

Small 4203

Ryc. 10 Etapy odwarstwiania błony śluzowej.

Small ryc 11 naczynia krwion opt

Ryc. 11 Naczynia krwionośne błony podśluzowej

Small ryc 12 ostrzykiwanie i opt

Ryc. 12 Ostrzykiwanie i rozwarstwienie błony śluzowej specjalnym roztworem.

Endoskopowa resekcja wykonana ze wskazań podstawowych uważana jest za radykalną, leczniczą, gdy spełnione są następujące kryteria:

 • resekcja w jednym fragmencie (en-bloc resection)
 • wielkość zmiany do 2 cm
 • histologicznie typ wysoko zróżnicowany raka
 • zaawansowanie pT1a
 • negatywny margines poziomy (HM0 – negative horizontal margin)
 • negatywny margines pionowy (VM0 – negative vertical margin)
 • bez naciekania naczyń chłonnych (Ly -) i krwionoś-nych (V -)
 • Endoskopowa resekcja wykonana ze wskazań rozszerzonych uważana jest za radykalną, leczniczą, gdy spełnione są następujące kryteria:
 • resekcja w jednym fragmencie (en-bloc resection)
 • negatywny margines poziomy (HM0 – negative horizontal margin)
 • negatywny margines pionowy (VM0 – negative vertical margin)
 • bez naciekania naczyń chłonnych (Ly -) i krwionośnych (V -)
 • wielkość zmiany powyżej 2 cm, histologicznie typ wysoko zróżnicowany, pT1a, (Ul-)
 • wielkość zmiany poniżej 3 cm, histologicznie typ wysoko zróżnicowany, pT1a, (Ul+)
 • wielkość zmiany poniżej 2 cm, histologicznie typ nisko zróżnicowany, pT1a, (Ul-)
 • wielkość zmiany poniżej 3 cm, histologicznie typ wysoko zróżnicowany, pT1b (SM1, < 500 mikronów od mięśniówki błony śluzowej)

Resekcja endoskopowa nie spełnia kryteriów zabiegu leczniczego, gdy brak spełnienia chociaż jednego z powyższych kryteriów.

Postępowanie w przypadku niespełnienia kryteriów zabiegu leczniczego lub nawrotu raka po zabiegu endoskopowym

W przypadku niespełnienia kryteriów endoskopowego zabiegu leczniczego, chorego należy poddać leczeniu chirurgicznemu.

W przypadkach, gdy resekcja endoskopowa wczesnego raka nie spełnia kryteriów zabiegu leczniczego według powyższych zasad, wskazane jest leczenie chirurgiczne. Zakres resekcji ustalany jest według takich samych zasad, jak w przypadku guzów o większym zaawansowaniu. Rekomendowane są resekcja całkowita żołądka lub resekcja obwodowa, w zależności od położenia zmiany.

Rozległość limfadenektomii uzależniona jest od stopnia zaawansowania klinicznego raka:

 • limfadenektomia D1 zalecana jest w przypadku wszystkich guzów T1a oraz zmian T1b histologicznie zróżnicowanych o średnicy nieprzekraczającej 1,5 cm
 • limfadenektomia D1+ zalecana jest w pozostałych przypadkach zaawansowania klinicznego T1b
 • limfadenektomia D2 zalecana jest w przypadku wątpliwości co do precyzyjnej oceny zaawansowania raka wczesnego lub w przypadku śródoperacyjnego podejrzenia przerzutów do węzłów chłonnych.

W przypadku wznowy raka ograniczonej do błony śluzowej po zabiegu endoskopowym przeprowadzonym zgodnie ze wskazaniami podstawowymi dopuszczalne jest jednorazowe powtórzenie zabiegu techniką dysekcji podśluzówkowej. W przypadku nawrotu po zabiegu wykonanym ze wskazań rozszerzonych, pacjenta należy zakwalifikować do leczenia chirurgicznego z limfadenektomią D2.

Badania kontrolne po endoskopowej resekcji z powodu raka wczesnego żołądka

Zaleca się przeprowadzenie farmakologicznej eradykacji Helicobacter pylori w przypadku potwierdzenia infekcji.

Zaleca się wykonanie kontrolnej gastroskopii według następującego schematu:

 • 3 miesiące po zabiegu
 • 6 miesięcy po poprzednim badaniu
 • w odstępach rocznych do 5 lat po zabiegu.

Ponadto zaleca się wykonanie USG i KT jamy brzusznej raz do roku.

Uwagi dodatkowe

1. Możliwe jest rozszerzenie wskazań do leczenia endoskopowego wczesnego raka żołądka w przypadku:

 • braku zgody pacjenta na rozległą operację chirurgiczną
 • przeciwwskazań do leczenia chirurgicznego
 • wysokiego ryzyka operacji.
Do góry