Felieton

Czas zmian

Prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki

W październiku br. wchodzi w życie ustawa o sieci szpitali, która w radykalny sposób zmienia funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, w tym również zasady finansowania. Nie ulega wątpliwości, że zmiany są konieczne, szczególnie w zakresie opieki onkologicznej.

Ostatnie lata, z punktu widzenia finansów, nie były dla onkologii korzystne. To bardzo delikatne określenie. Pochopnie i bez przygotowania wprowadzony pakiet onkologiczny wraz z rozporządzeniami „okołopakietowymi” spowodował trudności finansowe, jeśli nie zapaść, głównie pełnoprofilowych szpitali onkologicznych, realizujących złożone, kosztochłonne świadczenia w zakresie leczenia radykalnego. O tym pisałem wiele razy i nie ma sensu do tego wracać.

Bazowe założenia ustawy o sieci szpitali są w zasadzie zgodne ze stanowiskiem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Realizacja ustawy powinna zapewnić adekwatne finansowanie w pierwszym rzędzie ośrodkom pełnop...

Do góry