Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Biopsja płynna oparta na biomarkerach w NDRP

Dr n. med. Beata Jagielska

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Postęp wiedzy w biologii niedrobnokomórkowych raków płuca (NSCLC) ujawnił, że zaburzenia molekularne mają istotny wpływ na metody leczenia systemowego w chorobie przerzutowej, co przekłada się na przeżycie całkowite (OS) i jakość życia. Biopsja pr...

Rabinowits i wsp. wykazali znaczne różnice w stężeniach krążącego miRNA pomiędzy grupą z gruczolakorakiem płuc a grupą kontrolną. Ponadto podobieństwo między krążącym egzosomalnym miRNA a miRNA pochodzącym z komórek nowotworowych skłoniło autorów ...

Kliniczne zastosowanie płynnej biopsji w NSCLC staje się kluczowym narzędziem zarówno do badań przesiewowych, jak i do monitorowania terapii w czasie rzeczywistym lub oceny ryzyka nawrotu. Pozwala na identyfikację punktów uchwytu leków oraz mechan...

Do góry