Aktualności naukowe

Rybocyklib plus terapia hormonalna u kobiet przed menopauzą z zaawansowanym rakiem piersi

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

W badaniu MONALEESA-2 rybocyklib i letrozol wykazały poprawę przeżycia wolnego od progresji w porównaniu z samym letrozolem w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentek po menopauzie z HR-dodatnim, HER2-ujemnym zaawansowanym rakiem piersi.

Celem projektu MONALEESA-7 była ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania rybocyklibu wraz z terapią hormonalną u kobiet przed menopauzą z zaawansowanym HR-dodatnim rakiem piersi.

Prezentowane randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie zostało przeprowadzone w 188 ośrodkach w 30 krajach. Do projektu włączono kobiety przed menopauzą, w wieku 18-59 lat, u których stwierdzono histologicznie lub cytologic...

Od 17 grudnia 2014 do 1 sierpnia 2016 roku do fazy leczenia losowo przydzielono 672 pacjentki: 335 do grupy z rybocyklibem i 337 do grupy z placebo. Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wyniosła 23,8 mies. (95% CI 19,2 – NR) w grupie leczo...

Do góry