Aktualności naukowe

Pembrolizumab v. paklitaksel u pacjentów z uprzednio leczonym, zaawansowanym rakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Pacjenci z zaawansowanym rakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego, u których doszło do progresji w trakcie chemioterapii, mają bardzo złe rokowanie.

W przedstawianym badaniu KEYNOTE-061 porównano pembrolizumab z paklitakselem u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego po niepowodzeniu chemioterapii pierwszego rzutu opartej na pochodnych platyny i fluoropirymidyny.

Badanie przeprowadzono w 148 ośrodkach w 30 krajach. Kwalifikujących się pacjentów podzielono losowo (1:1) do otrzymywania pembrolizumabu w dawce 200 mg co 3 tygodnie przez maksymalnie 2 lata lub paklitakselu w dawce standardowej. Pierwszorzędowym...

Do góry