Aktualności naukowe

Pembrolizumab u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym leczonych uprzednio sorafenibem

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Blokada immunologicznych punktów kontrolnych pokazała obiecujące wyniki w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym.

Celem prezentowanego badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu w tej populacji pacjentów.

KEYNOTE-224 to nierandomizowane, otwarte badanie fazy 2, prowadzone w 47 ośrodkach w dziesięciu krajach. Do badania kwalifikowali się pacjenci, którzy mieli histopatologicznie potwierdzone rozpoznanie raka wątrobowokomórkowego oraz byli wcześniej ...

Między 7 czerwca 2016 a 9 lutego 2017 roku do fazy screeningu włączono 169 pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym, z których 104 zostało zakwalifikowanych do leczenia. Do dnia analizy danych, tj. 13 lutego 2018 roku, 17 (16 proc.) pa...

Do góry