Dostęp Otwarty

Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Terapia podtrzymująca olaparybem w przerzutowym raku trzustki z mutacją BRCA

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Pacjenci z mutacją germinalną genów BRCA1 lub BRCA2 stanowią małą podgrupę osób z przerzutowym rakiem trzustki. Inhibitor polimeraz poli-ADP-rybozy (PARP) olaparyb wykazywał działanie przeciwnowotworowe w tej populacji.

Przeprowadzono randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy III w celu oceny skuteczności olaparybu jako terapii podtrzymującej u pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki z mutacją germinalną genów BRCA1 lub BRCA2, u których nie doszło do progresji podczas chemioterapii I linii z udziałem pochodnych platyny.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 3:2, do otrzymywania podtrzymującej terapii olaparybem (300 mg dwa razy na dobę) lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od progresji, które oceniono na podstawie ślepej niezależnej oceny centralnej.

Spośród 3315 pacjentów, których włączono do fazy przesiewowej, 154 poddano randomizacji i włączono do fazy leczenia w ramach badania (92 do grupy otrzymującej olaparyb i 62 do grupy placebo). Mediana czasu przeżycia bez progresji choroby była znacznie dłuższa w grupie olaparybu niż w grupie placebo (7,4 miesiąca vs. 3,8 miesiąca; współczynnik ryzyka HR dla progresji choroby lub śmierci – 0,53; 95% przedział ufności [CI], 0,35-0,82; P = 0,004).

Analiza śródokresowa całkowitego przeżycia przy dojrzałości danych 46% nie wykazała różnicy między grupami olaparybu i placebo (mediana 18,9 miesiąca vs. 18,1 miesiąca; współczynnik ryzyka HR dla zgonu 0,91; 95% CI, 0,56-1,46; P = 0,68).

Nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami w zakresie jakości życia, na co wskazuje ogólna zmiana w stosunku do wartości wyjściowej w globalnym wyniku jakości życia (w skali 100-punktowej, przy czym wyższe wyniki wskazują lepszą jakość życia) na podstawie kwestionariuszy jakości życia EORTC-QoL (różnica między grupami – 2,47 punktu; 95% CI, –7,27-2,33).

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych stopnia 3 lub wyższych wynosiła 40% w grupie olaparybu i 23% w grupie placebo. Odpowiednio 5% i 2% pacjentów przerwało leczenie z powodu zdarzenia niepożądanego.

Stwierdzono, że wśród pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki z mutacją germinalną genów BRCA przeżycie wolne od progresji było dłuższe w przypadku leczenia podtrzymującego olaparybem niż w przypadku placebo.