Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Terapia podtrzymująca olaparybem w przerzutowym raku trzustki z mutacją BRCA

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Pacjenci z mutacją germinalną genów BRCA1 lub BRCA2 stanowią małą podgrupę osób z przerzutowym rakiem trzustki. Inhibitor polimeraz poli-ADP-rybozy (PARP) olaparyb wykazywał działanie przeciwnowotworowe w tej populacji.

Przeprowadzono randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy III w celu oceny skuteczności olaparybu jako terapii podtrzymującej u pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki z mutacją germinalną genów BRCA1 lub BRCA2, u których nie doszło do progresji podczas chemioterapii I linii z udziałem pochodnych platyny.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 3:2, do otrzymywania podtrzymującej terapii olaparybem (300 mg dwa razy na dobę) lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od progresji, które oceniono na podstawie ślepej ...

Do góry