Dostęp Otwarty

Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Wyniki 5-letnie wśród pacjentów z czerniakiem z przerzutami odległymi leczonych dabrafenibem i trametynibem

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Pacjenci z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z mutacją BRAF V600E lub V600K mają dłuższe przeżycie wolne od progresji i całkowite przeżycie po zastosowaniu inhibitorów BRAF oraz inhibitorów MEK. Jednak długoterminowe wyniki kliniczne u tych pacjentów pozostają niezdefiniowane.

Aby określić 5-letnie wskaźniki przeżycia i cechy kliniczne pacjentów z długotrwałą odpowiedzią na leczenie, zebrano dane z randomizowanych badań terapii skojarzonej z inhibitorami BRAF i MEK.

Przeanalizowano zbiorcze dane o przeżyciu z dwóch badań z udziałem wcześniej nieleczonych pacjentów, którzy otrzymywali inhibitor BRAF dabrafenib (w dawce 150 mg dwa razy na dobę) plus inhibitor MEK trametynib (2 mg raz na dobę) w badaniach COMBI-d i COMBI-v. Mediana czasu obserwacji wyniosła 22 miesiące (zakres od 0 do 76).

Pierwszorzędowymi punktami końcowymi w badaniach COMBI-d i COMBI-v były odpowiednio: przeżycie wolne od progresji i przeżycie całkowite.

W sumie 563 pacjentów przydzielono losowo do otrzymywania dabrafenibu i trametynibu (211 w badaniu COMBI-d i 352 w badaniu COMBI-v). Wskaźniki przeżycia bez progresji wyniosły 21% (95% przedział ufności [CI], 17-24) po 4 latach i 19% (95% CI, 15-22) po 5 latach. Ogólne wskaźniki przeżycia wyniosły 37% (95% CI, 33-42) po 4 latach i 34% (95% CI, 30-38) po 5 latach.

W analizie wielowymiarowej kilka czynników wyjściowych, np. stan sprawności, wiek, płeć, liczba narządów z przerzutami i poziom dehydrogenazy mleczanowej, było istotnie związanych zarówno z przeżyciem wolnym od progresji, jak i ogólnym przeżyciem. Całkowita odpowiedź wystąpiła u 109 pacjentów (19%) i wiązała się z poprawą wyników długoterminowych, przy ogólnej przeżywalności wynoszącej 71% (95% CI, 62-79) po 5 latach.

Należy stwierdzić, że leczenie pierwszego rzutu dabrafenibem i trametynibem przyniosło długotrwałe korzyści u około jednej trzeciej pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z mutacją BRAF V600E lub V600K.