Dostęp Otwarty

Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Całkowite przeżycie pacjentek z rakiem piersi leczonych rybocyklibem i terapią hormonalną

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wcześniejsza analiza badania MONALEESA-7 wykazała, że dodanie inhibitora kinazy zależnej od cyklin 4 i 6 (CDK4/6) do terapii hormonalnej zapewnia większą korzyść w odniesieniu do przeżycia wolnego od progresji niż sama terapia hormonalna u pacjentek przed menopauzą lub w okresie okołomenopauzalnym z zaawansowanym hormonozależnym, HER2-ujemnym rakiem piersi.

Kluczowym drugorzędowym punktem końcowym było całkowite przeżycie – wyniki tej analizy przedstawiono poniżej.

Całkowite przeżycie oceniono za pomocą stratyfikowanego testu log-rank i podsumowano przy użyciu metod Kaplana-Meiera.

Ogółem do leczenia włączono 672 pacjentki. Odnotowano 83 zgony wśród 335 pacjentek (24,8%) w grupie rybocyklibu i 109 zgonów wśród 337 pacjentek (32,3%) w grupie placebo.

Dodanie rybocyklibu do terapii hormonalnej spowodowało znacznie dłuższe przeżycie całkowite niż sama terapia hormonalna.

Szacowane całkowite przeżycie po 42 miesiącach wyniosło 70,2% (95% przedział ufności [CI], 63,5-76,0) w grupie rybocyklibu i 46,0% (95% CI, 32,0-58,9) w grupie placebo (HR dla śmierci, 0,71; 95% CI, 0,54-0,95; P = 0,00973). Korzyści z przeżycia obserwowane w podgrupie 495 pacjentek, które otrzymywały inhibitor aromatazy, były zgodne z korzyściami w ogólnej populacji (współczynnik ryzyka dla śmierci, 0,70; 95% CI, 0,50-0,98). Odsetek pacjentek, które otrzymywały kolejne leczenie przeciwnowotworowe, był zrównoważony między grupami (68,9% w grupie przyjmującej rybocyklib i 73,2% w grupie placebo). Czas od randomizacji do progresji choroby podczas otrzymywania leczenia drugiego rzutu lub do śmierci był również dłuższy w grupie przyjmującej rybocyklib niż w grupie placebo (współczynnik ryzyka dla progresji lub śmierci choroby, 0,69; 95% CI, 0,55-0,87).

Badanie to wykazało znacznie dłuższe całkowite przeżycie w grupie leczonej inhibitorem CDK4/6 plus terapią hormonalną niż samą terapią hormonalną wśród pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi HR-dodatnim, HER2-ujemnym.