Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Wtórna cytoredukcja chirurgiczna u pacjentek z nawrotowym rakiem jajnika

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wtórna cytoredukcja chirurgiczna u kobiet z wrażliwym na platynę nawrotowym rakiem nabłonkowym jajnika, pierwotnym rakiem otrzewnej lub jajowodów („jajników”) jest szeroko praktykowana, ale nie została dotąd oceniona w badaniu 3 fazy. W prezentowanym badaniu uczestniczyły pacjentki z nawrotem raka jajnika, które wcześniej otrzymały leczenie pierwszej linii i w przypadku których przerwa po zastosowaniu chemioterapii opartej na pochodnych platyny wyniosła pół roku lub dłużej, a także kobiety, u których w ocenie badacza istniała możliwość przeprowadzenia całkowitej cytoredukcji (tj. usunięcia wszystkich makroskopowych ognisk nowotworu). Zostały one losowo przydzielone do dwóch grup: pierwsza miała przejść wtórną chirurgiczną cytoredukcję, a następnie otrzymać chemioterapię opartą na platynie, druga zaś zostać poddana wyłącznie chemioterapii opartej na platynie. Decyzja o zastosowaniu w danym przypadku chemioterapii uzupełniającej (paklitaksel – karboplatyna lub gemcytabina – karboplatyna) oraz bewacyzumabu była podejmowana przez lekarza prowadzącego badanie. Główny punkt końcowy stanowiło przeżycie całkowite.

Do góry