Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Pembrolizumab w leczeniu nawrotowego lub przerzutowego raka szyjki macicy

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Pembrolizumab wykazał skuteczność w leczeniu przerzutowego lub nieoperacyjnego raka szyjki macicy u pacjentek z dodatnią ekspresją PD-L1, u których doszło do progresji choroby podczas chemioterapii. W prezentowanym badaniu oceniono względną korzyść z dodania pembrolizumabu do chemioterapii z bewacyzumabem lub bez niego.

Jest to podwójnie zaślepione badanie III fazy, w którym losowo przydzielono pacjentki z przetrwałym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej pembrolizumab (200 mg) lub placebo co 3 tygodnie przez maksy...

U 548 pacjentek z dodatnim wynikiem CPS PD-L1 wynoszącym ≥1 mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wyniosła 10,4 miesiąca w grupie pembrolizumabu i 8,2 miesiąca w grupie placebo (współczynnik ryzyka [HR] dla progresji choroby lub zgonu 0,62;...

Do góry