Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Niwolumab w nawrotowym złośliwym międzybłoniaku opłucnej i otrzewnej

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Dotychczas żadne badanie III fazy nie wykazało poprawy przeżycia pacjentów ze złośliwym międzybłoniakiem opłucnej lub otrzewnej, u których doszło do progresji po chemioterapii opartej na pochodnych platyny. Celem prezentowanego badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa niwolumabu, przeciwciała anty-PD-1, w tej populacji pacjentów.

Było to wieloośrodkowe, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione, randomizowane badanie III fazy przeprowadzone w 24 szpitalach w Wielkiej Brytanii. Dorośli pacjenci (w wieku ≥18 lat) w stanie sprawności według Eastern Cooperative Oncology Group...

Od 10 maja 2017 do 30 marca 2020 r. zrekrutowano 332 pacjentów, z których 221 (67%) zostało losowo przydzielonych do grupy niwolumabu, a 111 (33%) do grupy placebo. Mediana czasu obserwacji wyniosła 11,6 miesiąca (rozstęp ćwiartkowy [IQR] 7,2-16,8...

Do góry