Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Trastuzumab derukstekan w uprzednio leczonym zaawansowanym raku piersi z niską ekspresją HER2

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Wśród pacjentek z rakami piersi bez amplifikacji lub nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2) duża część ma niską ekspresję HER2, co mogłoby stanowić cel dla nowych leków. Obecnie dostępne terapie ukierunkowane na HER2 okazały się nieskuteczne u chorych z nowotworami o niskiej ekspresji HER2.

Przeprowadzono badanie fazy 3 z udziałem pacjentek z rakiem piersi z niską ekspresją HER2 i z przerzutami, które otrzymały jedną lub dwie wcześniejsze linie chemioterapii (niska ekspresja HER2 została zdefiniowana jako wynik 1+ w analizie immunohi...

Spośród 557 pacjentek, które przeszły randomizację, u 494 (88,7%) stwierdzono dodatnią ekspresję receptorów hormonalnych, natomiast u 63 (11,3%) stwierdzono chorobę z ujemnymi receptorami hormonalnymi. W kohorcie z dodatnimi receptorami hormonalny...

Do góry