Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Fulwestrant plus kapiwasertyb w porównaniu z placebo po nawrocie lub progresji w trakcie leczenia inhibitorem aromatazy w przerzutowym HER2-ujemnym raku piersi z dodatnim receptorem estrogenowym

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Kapiwasertyb, inhibitor AKT, dodany do fulwestrantu poprawiał przeżycie bez progresji choroby u kobiet z zaawansowanym HER2-ujemnym rakiem piersi z dodatnim receptorem estrogenowym (ER) opornym na inhibitor aromatazy.

Do prezentowanego randomizowanego, wieloośrodkowego, podwójnie zaślepionego, kontrolowanego placebo badania fazy 2 włączono dorosłe kobiety po menopauzie w wieku co najmniej 18 lat z ER-dodatnim, HER2-ujemnym, przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym rakiem piersi w stanie sprawności według Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 0-2, u których stwierdzono nawrót lub progresję choroby po zastosowaniu inhibitorów aromatazy. Uczestniczki zostały losowo przydzielone (1:1) do otrzymywania domięśniowo fulwestrantu 500 mg (dzień 1) co 28 dni (plus dawka nasycająca 500 mg w 15 dniu cyklu 1) z kapiwasertybem 400 mg lub odpowiadającego placebo doustnie dwa razy dziennie w tygodniowym schemacie obejmującym 4 dni przyjmowania leku i 3 dni przerwy, począwszy od 15 dnia cyklu 1. Leczenie kontynuowano do progresji choroby, niedopuszczalnej toksyczności lub wycofania zgody. Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie bez progresji choroby w populacji z intencją leczenia. Drugorzędowymi punktami końcowymi przedstawionymi w tym artykule były OS i bezpieczeństwo w populacji z intencją leczenia oraz wpływ statusu PI3K/AKT/PTEN na zmienne przeżycia.

Do góry