Pacjent w trakcie leczenia onkologicznego

Suplementacja żelaza w niedokrwistości indukowanej chemioterapią

dr n. med. Izabella Kopeć

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr n. med. Izabella Kopeć

Poradnia Chorób Krwi z Poradnią Hematologiczną dla Kobiet w Ciąży,

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa

e-mail: ikopec@ihit.waw.pl

  • Niedokrwistość jako powszechne schorzenie wśród pacjentów z chorobą nowotworową, występujące u 30-90% chorych z guzami litymi
  • Rzeczywisty lub funkcjonalny niedobór żelaza jako częsta przyczyna niedokrwistości
  • Obecnie dostępne preparaty żelaza podawane dożylnie w terapii niedokrwistości są efektywne i bezpieczne, a odsetek ciężkich działań niepożądanych znikomy


Niedokrwistość jest powszechna wśród pacjentów z chorobą nowotworową. Obecność i nasilenie niedokrwistości ściśle wiążą się ze stopniem zaawansowania raka. Etiologia niedokrwistości jest wieloczynnikowa i obejmuje elementy zarówno specyficzne dla guza, jak i związane z leczeniem. Przewlekły stan zapalny towarzyszący chorobie nowotworowej może pośredniczyć w zmniejszaniu wchłaniania żelaza z przewodu pokarmowego, hamowaniu produkcji erytropoetyny czy sekwestracji żelaza. Utrata krwi w trakcie operacji cytoredukcyjnej, mielosupresyjny efekt chemio- i radioterapii również przyczyniają się do powstania niedokrwistości.

Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej

Niedokrwistość jest powszechna wśród pacjentów z chorobą nowotworową – występuje u 30-90% pacjentów z guzami litymi i u 26-85% osób z nowotworami złośliwymi narządów płciowych1.

Niedokrwistość może wywoływać wiele objawów obejmujących prawie każdy narząd. Nasilenie tych objawów zależy od stopnia niedokrwistości, szybkości anemizacji i obecności chorób współistniejących. Najczęściej obserwowane objawy to:

  • bladość powłok skórnych
  • przewlekłe uczucie zmęczenia
  • zawroty i ból głowy
  • kołatanie serca
  • duszność
  • trudności w koncentracji
  • zespół niespokojnych nóg.

W skrajnych przypadkach mogą wystąpić niestabilność hemodynamiczna, omdlenia, splątanie czy ostre zaburzenia neurokognitywne. Przewlekłe zmęczenie zgłasza ok. 78% pacjentów onkologicznych. Wpływa to niekorzystnie na jakość życia, a 61% chorych deklaruje, że zmęczenie gorzej wpływa na ich życie codzienne niż ból związany z nowotworem. Pogorszenie jakości życia jest szczególnie widoczne, gdy stężenie hemoglobiny (Hb) obniża się do wartości 11,5-10 g/dl, co jest uznawane za łagodną niedokrwistość i przez większość lekarzy nie jest postrzegane jako istotny problem2,3.

Niedokrwistość jest niezależnym czynnikiem rokowniczym, który niekorzystnie wpływa na przeżycie, zwłaszcza osób poddawnych zarówno chemio-, jak i radioterapii. W licznych badaniach wykazano związek między niedokrwistością a gorszą odpowiedzią na l...

Dane dotyczące poprawy przeżycia po korekcji niedokrwistości są sprzeczne. Niemniej w kilku badaniach wykazano, że leczenie niedokrwistości poprawia jakość życia, szczególnie u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niedokrwistością. Może również pop...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej

Niedokrwistość jest powszechna wśród pacjentów z chorobą nowotworową – występuje u 30-90% pacjentów z guzami litymi i u 26-85% osób z [...]

Niedobór żelaza w przebiegu choroby nowotworowej

Niedobór żelaza jest najpowszechniejszym niedoborem dotykającym prawie 1/3 populacji i główną przyczyną niedokrwistości na całym świecie. Stwierdza się go nawet u [...]

Diagnostyka laboratoryjna rzeczywistego i funkcjonalnego niedoboru żelaza

Zaburzenia w gospodarce żelaza znajdują odzwierciedlenie w badaniach laboratoryjnych. Najpowszechniej dostępnymi i najczęściej stosowanymi testami są stężenie ferrytyny w surowicy i [...]

Leczenie

Decyzja o sposobie leczenia niedokrwistości zależy od wielu czynników, np. od stopnia niedokrwistości, objawów klinicznych, chorób współistniejących i możliwości wystąpienia działań [...]

Podsumowanie

Wykazano, że dożylne podawanie żelaza w ramach monoterapii jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia niedokrwistości u chorych onkologicznych z rzeczywistym i [...]

Do góry